is toegevoegd aan je favorieten.

De nachtbruid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kunnen worden in eenige woorden, en door suggestie aan de onontvankelijken opgedrongen? Zou het niet zijn alsof de Godheid aan den apostel het werk overliet om duizenden te overtuigen, waar Hij zelf maar éénen voor overtuiging vatbaren in den apostel vond? Kan zulk een door inprenting en aandrang, door gezag en slaafsheid verspreide openbaring iets anders zijn dan vergankelijke waan en vluchtig bedrog?

Daarom leidde mij de studie van het bovenzinnelijke niet af van de wereld des daags, maar deed mij juist daarin met des te meer ijver en voldoening arbeiden, wijl ik die wereld als ons eigenlijk arbeidsveld leerde kennen, waar de weelden worden bereid, ^die op hooger beschouwingsveld geldig zullen zijn.

De droomen geven enkel lichte wenken, het werk moet in dit leven worden gedaan.

Maar de droomen wezen mij ook, dat vereenzaming en afzondering nooit tot het hoogste geluk en de zuivere zaligheid vo'eren kan. Hoe onuitsprekelijk gelukkig de oogenblikken waren van ontmoeting met mijn nacht-J bruid, ze werden overtroffen door die waarin een. gemeenschappelijke vreugde, een groote, ontzachlijke geestdrift die vele wezens, menschelijke, gelukkige wezens tegelijk vervulde, mijn liefste en mijzelven meesleepte als in een vloedgolf van schitterende, feestelijke zaligheid.