is toegevoegd aan je favorieten.

De nachtbruid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de groeps-ideeën der groote kudde, dat men zich, zonder zelf arbeid te leveren, op slinksche wijze onbeperkt verrijken mag, ten koste der aller-armsten. Alleen de nooit te voren geziene grootte der kudde en haar ongehoord vaste samenhang maakte een zoo verre afdwaling van het Oer-verstand verklaarbaar en mogelijk. Het type «gentleman» is echter daarbij gewijzigd en zeldzamer geworden. Het is bijna ondoenlijk zich aan het oorspronkelijke te houden zonder het groepsverband te verlaten, of zonder, zooals socialisten en anarchisten, nieuwe groepen te vormen die de groote kudde vijandig tegenover staan. Het eerbiedigen der groeps-ideeën tegelijk met het bewaren van oorspronkelijk menschelijke gevoelens vereischt een forceeren en verdraayen dat maar weinig schrandere en eerlijke menschen gelukt.

Rechter Elkinson vertegenwoordigde nog het uitstervend type «gentleman». En ik wist dat hem dit mogelijk was door een buitengewone lenigheid van geest, fijnheid van tact en gevoel, en filosofische ruimte van begrip.

Eerlijk in den strikten zin van het woord, in naïeve oprechtheid, dat kon hij evenmin zijn als eenig ander getrouw lid der kudde, met wat doorzicht. Maar hij wist ten minste ieder den indruk te geven dat hij altijd eerlijk 'vcnschte te zijn. Hij vergaf zichzelven de noodzakelijke draayerij die het groepsverband vereischt,