is toegevoegd aan je favorieten.

Olle vrunden in Grönnegerland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wereld; mit aander luu heur armoude most mie nooit weer om kop moalen as wie vree hollen zeilen.

Hou laank bin wie nou ainliek trauwt lekje? twei joar verachtig al om en bie. 't Wordt nou den doch ook hoog tied, dat wie 'n Kasper Willems in waig kriegen".

„Nou, dat ken as God wil nou ook ja aalle doagen zoover wezen Aibel. Moar as wie nou ais 'n wichtje kriegen?"

„Hol op lekje, wie kriegen gain wichtje, dat heb 'k die ja wel al doezend moal zegt".

„Och moar as 't nou den doch ais zoo was".

„Wie kriegen gain wicht".

„.loa moar Aibel, aander mensken kriegen doch ook wel 'n wichtje"

„'k Wil gain wicht hebben, dör den; waitst 't nou?"

„Hai Aibel, reken den ais even, dat wie twei kregen, van elks ain, hou zol dat wichtje den haiten ? Dat heb 'k nou al zoo voak vroagt, 'k wol d'r zoo geern 'n Dientje van hebben noar mien Moeke en doe gefst mie d r nooit gain antwoord op".

„Doe moakst mie Hauw mit dien gejeuzel over 'n wicht, denk doe d'r moar om heur, 'n Kasper Willems wil 'k hebben en aans laiver niks".

„Nou ik zei d'r moar weer over ophollen, ik koom doch niks wieder mit die doarover. Van mörn is hier aanzegt, dat Mans en Gartje van nacht 'n jonge zeun kregen hebben".

„Gartje 'n zeun? Nou wat ken mie dat schelen? Om mie har zai drei tougelieks kregen".

„Nou, bodschappen aan deur dei vertel 'k die toch aaltied en aans wist aalles waiten".

„Wat ken mie zoo'n öld-vrouwluugeklets en gejeuzel schelen over luu dei in kroam komen binnen".

„Mien laive, wat scheelt die in ins? Bist ja net zoo rood om 't heufd".

„Wat mie scheelt? Niks, wat zol mie schelen? Dat