is toegevoegd aan je favorieten.

Olle vrunden in Grönnegerland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Ja, doe zelst hom ook zain, eerst mout ik mien handen goud schoonwasken. 'n Braif verachtig veur ons. Joa man, ik zeg aaltied, 'n mensk wait d'r niks van wat hom overkomen ken in wereld. Wel har dat nou ooit denken kennen".

„Moeke, heb ie joen handen nou nog nait schoon? Loat mie den doch ais kieken".

„Nou kiek den; liai vot hond, 't is ja net ot' doe ook dood oet stuur bist, lopst mie aal veur vouten".

„Moeke, mag 'k hom even allennig in hand hebben ?"

„ Bist nait wies .jong, wat scheelt die wel ? Doe bist leuf 'k ook hailendaal stoapel".

„Aander kant ook even zain Moeke, stait doar ook wat op?"

„Och kiek den jong, doar stoan 'n poar zukke ronde zwaarte kringtjes, mit letters d'r tusken, aans niks. Wat meroakels dat dat wezen maggen? Want doar ken doch gain mensk wat oet wies worren".

„Nou heb ik hom nog hail nait zain Moeke".

„Nee Aantje, doe zelst hom even in handen hebben, moar hol den in 'e goudighaid doch ais op te roatelen mit dei naaimesiene, hai, kop wordt mie nog gek".

„Och Moeke, doar heb ie ja nog nooit gain last van had en dit goud mout t' oavend kloar wezen".

„Hest geliek wicht, moar wie hebben ook nog nooit 'n braif kregen".

„Wat zol d'r in stoan Moeke?"

„Ja, zoo is 't nou moar net, wêl zegt mie dat, woar mag he heer komen, zol men in wereld zeggen".

„Zei wie hom lösmoaken Moeke ?"

„Nou nait maalder wicht cur, ncc, nee, dat begripst doch wel, dat mout Voader doun".

„Voader komt veur t' oavend ja nait in hoes".

„Nee dat is muilek, dat dat nou net zoo treft, moar dat is nait aans. Joa 't stait d'r duudelk op, kiek nog moar