is toegevoegd aan uw favorieten.

Olle vrunden in Grönnegerland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

joe, ie waiten d'r gain spier van wat 'n jongkerel toukomt. Tra—la—la, tra—la—la. Hiér van doan noar de geutstain tou, tra—la—la".

„Och mien jong, heur noar mie".

„Wat, wel zeker, nou begun ie ook nog te liepen. Is ook al 'n gail stuk aan om bie zoo'n segrienderg gezicht te zitten. Gek en glên wor 'k doar tegen. En om joen gejeuzel te heuren bin 'k ook nait in hoes komen, moar ik wol wel dat ie mie wat geld lainden .

„Geld? ikke die geld lainen ? Och stumper, hou kenst dat vroagen".

„Nou is dat zoo'n neis? Aandern kriegen doch mennigmoal aallens van heur ólders ?"

„Joa, mien jong, as ik 't har, wol 'k die 't ja geern

geven, moar "

„Geeft den moar gauw op, dei preekerij mag ie zulf

hollen".

„Heur den doch noar mie. Woar zol ik 't weg hebben en doe hest mie nou al in vief week niks geven .

„Nee-ee, dat spiet mie ook al genog, dat 'k doar nait eerder mit oetschaid bin. Moar geef ie mie nou den ook hoast wat ? Ik mout neudig vot".

„Ik heb niks te misten, mien jong, leuf mie doch. Ik heb allennig moar 'n beetje veur huur, aans niks, en dat ken 'k die doch nait geven".

„Nee, ik verneem 't wel, 't is hier hailendal, elf oogen, blauwe lucht. Moar geeft 't nou den moar gauw op . „Hou is dat zoo, dat doe zoo om geld verlegen bist?" „Ja hoü zol dat wel zoo wezen? O jemenie joosje, as ie dat wissen, den wis ie meer as nou".

„Doe zeest van koartspeulen. Dat zei doch nait reden wezen ?"

„Wêl wait. Hail wies bin ie nait meer. 01-vrauwluu worden staf en zóo gait 't joe ook. Moar zoo veul ver-