is toegevoegd aan je favorieten.

Olle vrunden in Grönnegerland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Woar is he ?"

„Ja—a— a, zóo is 't nou moar eventjes. Harregat wat vroag ie onneuzel. As ze dat wizzen den huifden marsejees hom nait eerst opzuiken, of wêl ?"

„Och, ik bin d'r dood oetstuur van, 't is mie zuuver in bainen zet, en 't hart "

„Nou ja, dat zei nou wel zoo wezen, ie moaken aaltied vot 'n gebeer van aander wereld. Mien laive, ie hebben 't ja nait doan; as dat ais zoo was, hou wol ie joe den wel aanstellen, as ie nou al zoo binnen ?"

„Och heerenk, dei arme Jan tien".

„Dei arme Jantien? Doar koom ie vot moar weer op deel. Dei wis doch wèl, hou slecht dat jong was. Gommes doagen, èlk zag 't ja wel aankomen en zol zai den allennig blind west hebben ?"

„Och neè van zulf. Dat wait ik ook wel, moar 't begroot mie zoo bot om heur, zai is zien moeke Harmke' .

„Hai, ie aaltied mit joen moeke veur en moeke noa, doar zol men flauw van worden".

„Doar ken ie nait bie Harmke, dat komt omdat ie 't zulf nait binnen".

„Kom—kom—kom. Zoo'n snotjong, al was 'k honderdmoal zien moeke, den was 'k nog netzoo".

„Zoo proat ie nou. Hou zol Jantien wel gesteld wezen, heb ie doar ook wat van heurt? Wat muit mie 't slim".

„Nou ja, ik zol mie ook nog moar mit 'n tip van schoet in oogen vegen as 'k joe was, en dat om 'n aandermans verdrait. Wacht moar, ie kennen zulf ook nog wel wat kriegen. Spoart joen troanen moar, wél wait, höu gauw dat ie ze neudiger binnen. Jantien, aaltied mit heur maalle proat over dit hoes en zun en zoo.

Ik heb 't nait zegt, moar docht heb 'k 't zoo voak, dat doar nog wel ais 'n stoepert op kwam. En dei is d'r den nou".