is toegevoegd aan uw favorieten.

Olle vrunden in Grönnegerland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat kosten dei wollen rokken?"

„Diè twee gulden vijf en twintig, Trientje".

„Nou wil ie dei den even bezorgen loaten bie mie? 'k heb vot gain geld, moar as ik koom te arbaiden, moak wie dat wel mit 'n kander in 't lieke".

„Nou vrundelk bedankt Moeke, moar komaan nou noar goldsmid". —

„Och gommes Lotte, nou hest doe doar 'n arlozie koft mit twèi ketten, 'n golden en 'n zuiveren, wêl dut dat nou?"

„Ikke, dat heb ie ja zain".

„Ja moar ain ket was dunkt mie doch ook mooi genog".

„Ik wil aaltied nait geliek loopen".

„Dit het die meer kost as dien half joar loon".

„Nou ik har ook nog al wat vervaal kregen, ik heb 't ook ja altemoal eerlek betoald".

„Krieg wie moar 'n snee brood Betje, en dat nog wel op Poaske ?"

„Joa Pieter, 't ken nait meèr lieden jong".

„En kinder?"

„Nee, dei hebben 'n rondom had".

„O zoo, dèn is d'r nog niks te doun, wiè binnen baide gelukkig stark en gezond. En 't deuske?"

„Nee eur, doar bin 'k ook nog nait aan west".

„Gélukkig, dat mout ook nait".

„Nee jong, as 't aits ken, dèn nait".

„'t Is ons nog goud oafgoan, want begriep is aan, mit Sunter Meerten is 't al begunt te vraizen, en sunt dei tied heb 'k al gain schoffel in grond steken kent".

„Wat 'n zegen Pieter, dat't guster begunt is te deuien".

„Zeg dat wèl, mit twei, drei doagen as 't zoo deurgait, heb 'k weer meer wark as 'k oafken".

„Wat 'n geluk, dan wordt 't a'moal weer wat roemer".

„Joa moar gebrek hè'wie doch Goddank nog nait had Betje".