is toegevoegd aan je favorieten.

Omstikken en sydstikken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

set fen syn libben wier, det er de saunde trime fen 'e leadder brükte, om't er bigriep det de sechte gjin twa tagelyk halde koe.

Sa wierne de beide Emmausgongers oan hjar ein komd.

En nou wenje der faeks al net iens folie minsken mear yn 'e Gribus, dy't hjarren kend ha. Mar Grünshiem scil yet wol Emmaus hjitte, as 't pleatske tominsten yet net ta de rotfotten üt is.

Haerlem, 1897.