is toegevoegd aan je favorieten.

Omstikken en sydstikken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

. L-iip » tinkt er, forklearret

h,j: r^riü "e u, «^ - * « -

Hylkebaes-en-dys nijfaem om....

III.

Nin tnalder güd as minsken. Hwet ik wol. det doch

Paulus hat det alearen al sa moa. se ^ ^ ^ ukern6ch.

ik net, mar hwet ik net wol, de o ^ ^ er de oare moarns

Pikema wier ek al ne oar ^ moast it sa treife, in nei Wikeburren kroaske, en fcns^ ^ ^ ^ ^ him net

postwiksel for Hylkebaes ie, krektlyk as oars, syn boadskip

oan frouljuespraetsjes to steure , , {oantsjes tr0ch reitsje, en

öf to lizzen yn 'e skurre. Scoed y y inkeld en allinne

him boppedien fen 'e tlT^ ^ T omfelich en skromfelich om't baes-en-dys nijfaem hjar troanje sej ef skriftuerlik.

-s-.:

oansjên, as er syn kofje oankrlge. ,e mist in stikhinne oan 'e

Bést. Mar dot de earme sWiker yn ^ yetris oer

stien ta wier, dêr't er wrd.Jue detj^ g ^ ^ {enoanrin, komme scoe to stroffeljen, k sünder det de feinten erch

det er de skürredoar mei sk.k foa * oan >e ütdoar fen 'thusto

yn him krigene. En 't netste ameri] minüt {en syn

folk-roppen, ear't er seis goed w.st ho n bytsje

bistean op 'e oare oan koe. wier ... ? Hy wier

Hwa scoe foarkomme? As't de froustfs ^ ^ ^

döchs einliken-waerUken m oah e ge de stoepe del. De

Der kaem gewach. Piter skamme

frou fensels.. • ?

Né, 't bitearde better. It postsegel!

„Moarn, Post!" „ stom noch ta! Nou woéd erhjar

— „Moarn jo. Hjtr wier....