is toegevoegd aan je favorieten.

Omstikken en sydstikken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Drankjes.

i.

Kening In Oar.

Earmoedich Frysk...., né. armoedige

wap. — Transpireeren as in oandrager. ]

winkeljiffers mear. - John Buil kriget ,n plomke. - Ken.ng IN OAR, de „moderne" Fryske Radboud.

As der hjir yn Haerlem ef oars earne om utens Friezen inoarren mette, 't mei den wêze op 'e strjitte ef yn 'e herberge, yn e us bütedoar, yn it spoar, op in feestke, ia, yn 'e gearkomsejendFry!ik selskip, den miene se det se it altyd ha moatte oer t waer oer hüshalding, oer 't plak dêr't se «ei binne ■

soks sahwet. Bigjint der ien oer hwet oars, bygelyk oer ^rloch en (rede, natür en kinst, tael- en skriftenkennisse, polityk, folksrm. greathannel, - aiiegearre dingen dy't net itigeb.nne me, t boterbrea-en.griene-tsjiis.merk, den stüket it praet, ef it slacht oer yn

""Ïtat „1 it Frysk mar in dialekt is. Det komt om'tit Frysk