is toegevoegd aan uw favorieten.
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Utrecht en yet folie mear stêdden om utens. De Friezen yn'eJriemdte bigoannen sa mar yn ienen ünwiten se.skipswiet to snil sa oan 'e bütekant biskoge, moast hast wol tinke det ■tallegearre echt wier Roan de iene net like hird as de oare nei de gearkomsten. Swarden se allegearre net like lüd en plechtich: „Wy, wy litte u fael net farre » en davere Fryslans alde eare net sa faek yn 't roun, de de üue op 't lést sawol wize as wirden sa sêd wierne as spe.n spek' En den de foardrachten en it toanielspyljen! Jonker Pyt en S*be, kamen op 'e planken. Mei knoopjes «, mfl,se oer , d /»

ipn lieaver hie as earme Rommert, ay i aer cue 't Jeefiild wrotte, en det se in wakker built fen't rjuchterha» bold. p,t s™ rol wier lang sa swier net, dy hoefde meastentudsnet oars as oars to wezen. - Yn 'e toanielstikken - tf s«kjes meas.al hwent u- criin krêften genöch om in lang en „dreech

^ zxi::: z

jen fen koper, - en in trou frjeon en bidaerd prater mei in „slopke vn 'e müle li roken wier sa'n toanieljoun net forbean, mar't smoken l\- det koe elk léze op 'e stikken boerdpompier dy't yn e seale oan *e' mürre hongen en dêr* de skriuwer for to soargjen hie, woed er in frije konsjinsje halde. 't Sprekt fensels, det de man mei tslop him net to steuren hie oan dy dingen. En de oaren steurdeder , . . t oan mar 't wier ek mar mear om sjen to litten det dy

ÏÏe de jouns fr^k wier fen 'e dtdoar 6f oan t eftersket fen t toaniel ta. En ahway de fryskprater hwa't sa'n joun it sünd'ge w,rd ,,obm öntkaem! Der siet altyd wol ien net f.er fen tam of, dyt tam op

' b7SrmeSS ü!f maT— feta is - ia, *, hwent it giet fjoed de dei oml'rs yette krekt-aiiyk as do yn , earst, , d

forline tiid mar los, - it bistjte ,s den dy lounsotrakIt kW yn^ seale om as de fiif lingers fen in skroar yn ,n Oeralle naeidoaze.