is toegevoegd aan uw favorieten.

Omstikken en sydstikken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tomiette slacht en de büteloft, hwersa'ne ek, folie mear Ünderskie is,

as twisken dy fen 't wetterlan en de walden.

Mar men hiene der noait fen heard. Dokter hie t net sein

en seis neitinke liket forbean!

Ik sei det dit forhaeltsje skynber neat mei ït fraechstik eft de in bl" fen I. ISn dêr't e, spritsen wlrdt, to meiden bat De, k.

scil my nou lykwol wol sketten ha, tink 'k: ik woe ris sjen liftte, det wv der sa licht ta komme, om saken dy't yn 'e reden hzze toto forsmiten, .... salang dokter it net sein i kat, ei us d^\ J ™ üs de middels ta forgelykjen net oan 'e han docht. Det m bern syn alden liket, lelt alhiel yn 'e reden, tinkt-is. Hweron.! Oml

s—r^r^^r^nne

*" Döcts" is''t sa t°menn^ene 't foart leauwe asjt *£££

We; 'f- rn

eiTasmentiid b en om 1 kon»epaedt,ie >en'e gewoante lanstoge»

a ? meitsien fen in forgelikenis. Men scoene den klear en dudhk oerienkomst fornimme twisken 'e tael (en binammen, t».to e w*e fen praten en 't inUnearjen) fen strlnbiwenners, en twisken dy

Yn" diTforbSn tn settsumens dér't ik faken troch forbjustere bin yn *e tiid Iet ik yn Hollln tabold. Kaem ik dér yn 'e kind*Mnet fr,emden, den koe k jamk oan blar utspraek «nsk» wol bearre hoKorren lansman ,kfo»

iTJ.rJTd, wier is det wy gauwer en better in HoUanner..

«i to bauwen wltte as b.g. «uedtlkontrljendér'.=,m s„cb sprekt. Nou,

oan hjar algemien Nederlansk gelikense klanken me„owe, my