is toegevoegd aan je favorieten.

Omstikken en sydstikken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ieard de, de, 4. .«..ken hjar eigen .aten ek moat en nei alle gedachten ek mear as in bytsje. Mar ik kin d ^ op 't stuit net fierder oer ütwreidzje en scil hjirmei myn andert op e Xs e i ge for diskear bisinte. Ik mocht ris hwet sfeze, det ,k tone, tobekhelie moast. SOn, in skoftsje lil ik nammentlik myn studs,e oer (Kzze saek ^an en ik hoopje skieik, as ik ré bin, tiid en gelegenhe,

t tóbben,*, düpper op yn «o ™ ^

lofreden wêze wolle mei t dripke det ik der nou feni » • de lezer ünderwilens ek opmerkingen sammelje op dit gebiet den Thim oan, ns skippers ris to biharkjen. By e.gena-ebheden yn hjar tael ha dy ek for in oanwenst om oan e wal luder to praten as nedich is. 't Is krekt as roppe se altyd tsjin e; hirde wy yn seit men wol, en det is de woartel yn 't lid rekke nei myn bHinken. Mar biwiist dit al wer net det de tael fen ,n minske under 'e ynfloed stiet fen 'e natür?

lt bistek fen dit drankje lit ek net mear ta det ik op 'e twade

{rage biskie doch sa't ik oars wol woe. ,

Yn 't koart dit: ik leau, - dit blykt al üt ït andert op e ears frage - det hwet ik yn det fers fen 't Frysk sei, min efte mear fen alle talen en tongslaggen sein wirde mei. 't Moeit my den: t.ge

det de greate skat fen poësye dy't yn aUe folksspraken sit yn Nederlan

net foar 't ljacht helle wirdt. De reden lykwol det der b.g. yn Orinslansk yn 't Geldersk, yn 't Sieusk, yn 't Noardbrabansk g]in htteratner bil,ie, dy't neamen wirdich is, leit foar 'e tón: hja bisteane !; ateemlen Nedemnsk ,o nei. Cremer ha, me, *

Novellen it biwiis levere. Dizze skriuwer achte sat bliken docht hollanske listen nedich for syn skilderijkes. Syn persoanen prate Geldersk mar seis nimt er al folie it Nederlansk to bate. Mulk koe 't ek net best oars, hwent just om't se sa nei yn 'e famylje binne, hat it Hollansk de oerhan op 'e tongslaggen dy't ik neamde.

Yn 't ruge sein is de reden det it Frysk al in htteratuer hat, gjin oare as det algemien Nederlansk en Frysk, howol se elkoar oer en wer oan in poarsje wirden holpen ha, yet frij fen elkoar binne, d.w s. frjemd.