is toegevoegd aan uw favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Liggen in andere brieven fragmenten van zijn leven, hier is zijn leven zelf.

Wij onderscheiden drie perioden: le Paulus als Jood en Farizeër; 2« Paulus' bekeering; 3® Paulus als Christen en apostel.

I. Paulus vóór zijn bekeering.

Paulus is geboren te Tarsus in Cilicië (Iland. 9 : 11; 21 : 39; 22:3). Ilieronyinus !) noemt als zijn geboorteplaats Giscala in Galilea. Toen deze plaats door de Romeinen verwoest was, zou zijn familie naar Tarsus zijn verhuisd. Hier is blijkbaar een groote vergissing in het spel, omdat de verovering van Giscala door de Romeinen eerst in het jaar 67, een zestig jaar dus na de geboorte van den apostel, geschiedde. 2) Ligt aan deze overlevering misschien het feit ten grondslag, dat de ouders of voorouders van Paulus oorspronkelijk in Galilea woonachtig waren?

Wanneer Paulus bij zijn bekeering minstens dertig jaar oud was en als de tijd dier bekeering het jaar 36 of 37 onzer jaartelling mag worden aangenomen, valt zijn geboorte ongeveei in het jaar 7. Het kind ontving bij zijn besnijdenis den naam van Saul. Deze naam duidt misschien aan, dat het kind lang verwacht en van den Heer afgebeden was. Ook kan het naar koning Saul genoemd zijn; zoowel de koning als de apostel behoorden immers tot don stam Benjamin (Rom. 11:1; Fil. 3:5). Daar de Joden, die buiten Palestina leefden, bij hun gewonen joodschen gaarne een griekschen of romeinschen naam aannamen, meestal een, die op hun oorspronkelijken naam geleek (Jezus b.v. werd Jason), zal de naam Paulus eenvoudig om de over-

1) De Yir. illustr. c. 5. Zoo ook Max Kreukel (Beitrage znr Aufhellung der Geschichte und der Briefe des Apostels Paulus, 1890). Zie nog voor de weerlegging van deze meening: Bal,jon, Inleiding op de Boeken des Nieuwen Verhonds, 1893, bl. 115.

2) Josephus, Bell. jud. IV, 2, 5.

.