is toegevoegd aan uw favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eenkomst met Saul gekozen zijn. Omdat Paulus „klein beteekent, heeft men hierin een zinspeling op de kleine gestalte van den apostel gezien. Ook heeft men gedacht aan een beleefdheid jegens Sergius Paulus, den stadhouder van Cyprus (Hand. 13:7), daar Saulus in dit geschiedverhaal het eerst Paulus wordt genoemd. Maar Paulus was geen vleier. De naam kan hier het eerst gebruikt zijn, omdat de beschrijving van Paulus' arbeid als apostel der Heidenen in dit hoofdstuk begint (zie ook Baljon, Inl.}

bl. 124). . ...

De familie van Paulus bezat een recht, dat in dien tijd

als een soort waardigheid werd beschouwd, het romeinsclie burgerrecht. Zonder reden hebben Zeiler, Overbeck, Renan, enz. de geloofwaardigheid van deze mededeeling in de Handelingen (16:37; 22:25, 28) betwijfeld. Het gebeurde menigmaal, vooral in Klein-Azië, dat Joden met dat

recht werden begiftigd.

De toekomstige apostel werd in den schoot van het Farizeïsme opgevoed. Hij zegt zelf (Hand. 23:6): fyA tip, ulbi Qxpiaxlw. Wij kunnen niet uitmaken, in hoeverre hij gedurende de eerste jaren van zijn leven den invloed der grieksche beschaving heeft ondergaan. Waarschijnlijk zal het polytheïsme, dat hij in Tarsus aantrof, hem een diepen afkeer hebben ingeboezemd. Toch is het met onmogelijk, dat hij iets van de bekoorlijkheid van den gnekscben geest en de grieksche kunst heeft gevoeld. Hij kon hier nog beter dan in een uitsluitend joodsche omgeving tot

zijn roeping worden voorbereid. ^

Op hun twaalfde jaar werden de Joden „zonen der wet. Niet dat dan eerst hun godsdienstige opleiding aanving; dit geschiedde reeds veel vroeger (zie Schürer, Geschichte des jiidischen Volkes im Zeitalter Jesu Chrisli, II, S. 352, 353), maar van dat oogenblik werd de wet, zoowel de ritueele als de moreele, norm van hun persoonlijk leven. Paulus zal op dien leeftijd te Jeruzalem zijn gaan wonen. Hij had daar een getrouwde zuster (Hand. 23: 16). Hij zou in de school van den beroemden Gamaliël tot rabbi