is toegevoegd aan uw favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te Lfeze (Hand. 19:8, 10; 20:31), verschillende reizen in Griekenland (misschien grooter en langduriger dan men gewoonlijk vermoedt), het verblijf in Achaje (Hand. 20:3), en de laatste reis naar Jeruzalem omvat, kan alzoo niet vroeger begonnen zijn dan in den herfst van het jaar 54.

I)e tweede zendingsreis moet minstens twee jaar hebben geduurd (Hand. 18:11, 18). Zij valt tusschen het najaar van 52 en dat van 54.

De conferentie te Jeruzalem, die aan deze reis voorafging, is bijgevolg in het begin van 52 of in het einde van 51 gehouden.

Voor de eerste zendingsreis en het dubbele verblijf te Antiochië, daarvoor en daarna, moeten wij eenige jaren nemen. Zoo teruggaande komen wij aan den anderen vaststaanden datum, het jaar 44, toen Barnabas en Paulus naar Jeruzalem werden afgevaardigd.

Hoelang Faulus te Tarsus geweest was, toen Barnabas hem kwam afhalen, is onbekend. Het kan drie of vier jaar zijn geweest. Tegen het jaar 40 valt dan de eerste reis van den apostel naar Jeruzalem na zijn bekeering. Wanneer wij daarbij de drie jaren van Gal. 1:18 voor de reis naar Arabië en het dubbele verblijf te Damaskus in rekening brengen, moet de bekeering omstreeks het jaar 37 hebben plaats gehad.

Hij was toen minstens 30 jaar oud. Is Paulus ± 7 geboren en in 67 gestorven, dan is hij dus zestig jaar oud geworden.

Er zijn enkele gegevens, waarmede wij de verkregen cijfers kunnen controleeren.

1°. Wij weten, dat Pilatus in het jaar 36 werd teruggeroepen. Daar de Joden wel niet zoo eigenmachtig tegen Stefanus zullen zijn opgetreden, terwijl de romeinsche landvoogd, die alleen de doodstraf mocht uitspreken, nog in het land was, is er reden om te onderstellen, dat de marteldood van Stefanus in dit jaar valt. Hierbij past dan zeer goed het jaar 37 als het jaar van Paulus' bekeering.

'2e. De reis van Paulus en Barnabas naar Jeruzalem