is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

groeten van Timotheüs en Sopater of Sosipater (16:21); vgl. Hand. 20:4. De brief inoet dus te Korinthe of, wat op hetzelfde neerkomt, te Kenchrea geschreven zijn tusschen Dec. 58 en Febr. 59. ')

Over den inhoud zullen wij hier niet uitvoerig handelen, omdat wij anders bij de uitlegging in herhaling zouden moeten vervallen. Wij onderscheiden een inleiding (1—1: 15), een slot (15:14—16 :27) en den brief zeiven (1:16—15 :13), die meer het karakter van een didaktische verhandeling heeft en als de uitwerking van het in H. 1 : 16, 17 aangegeven thema beschouwd kan worden.

Ten opzichte van de indeeling van den brief is men het in hoofdzaak eens. Rustpunten vindt men na H. 3:20; 5 : 21; 8 : 39; 11 : 36 en 15 : 13. Zoo krijgen wij de volgende deelen: H. 1 :18—3: 20; 3 : 21—5: 21; 6 : 1—8 : 39; 9:1— 11:36; 12:1—15:13.

De scheiding tusschen het didaktisch en het praktisch deel ligt tusschen H. 11:36 en 12:1.

In het eerste wordt gehandeld over het persoonlijk heil (H. 1 : 18—8:39) en den gang van het heil in de menschheid (H. 9—11).

In het tweede is een algemeene (H. 12, 13) en een bijzondere afdeeling (14 : 1—15 :13) te onderscheiden.

In H. 1 : 18—8 : 39 wordt achtereenvolgens gesproken over:

o. de rechtvaardiging door het geloof (1:18—5 : 21).

b. de heiliging door den Geest (6 : 1—8 : 17).

c. de toekomstige heerlijkheid (8 : 18—39).

H. 9—11 geeft de ontwikkeling van deze hoofdgedachten:

a. het recht van God om de Joden te verwerpen en de Heidenen tot het heil te roepen (9 : 1—29).

b. de schuld dér Joden (9 :30—10 : 21).

c. het heerlijk einddoel van God in de geschiedenis des heils (11 :1—36).

1) Zahn: in Maart 58.