is toegevoegd aan uw favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV. De beteekenis van den brief.

De uiteenzetting van Paulus' evangelie is van hooge waarde:

Voor de apologie; in den brief aan de Romeinen hebben wij een krachtig bewijs voor de historiciteit van het evangelie.

Yoor de anthropologie; zie de beschouwingen over de eenheid van het menschelijk geslacht, in val en herstel (H. 5).

Voor de psychologie; zie over de meest verborgen geheimen van het menschelijk hart H. 6 en 7.

Voor de natuur-philosofie, die de verheven gedachten over de vernieuwing van de menschheid en de schepping van H. 8 niet zonder groote schade ongebruikt kan laten.

Voor de wijsbegeerte der geschiedenis, waarvan H. 11 nog iets meer dan een zwakke eerste proeve bevat.

Voor de wijsbegeerte van het recht, waarover H. 13 licht geeft.

Voor de wijsbegeerte van den godsdienst ten slotte, daar het onderzoek naar het verband tusschen de algemeene en de bijzondere openbaring altijd aan de orde blijft en de brief over den oorsprong van het Heidendom enz. handelt.

En wat beteekent dit alles in vergelijking met de aanwijzing van den weg des heils? Niet als vrucht van diepe bespiegeling van een zondig genie, maar als de openbaring van .Tezus Christus aan zijn uitverkoren apostel! Vgl. 1:1, 14; Gal. 1:12, 8, 9; 1 Kor. 2:10 enz. Of is het misschien een vrucht van jammerlijk zelfbedrog, wanneer Paulus zijn evangelie een vrucht noemt van „openbaring"'? Moeilijk vol te houden inderdaad zoolang wij in den man van Tarsen op praktisch en op intellectueel gebied een ongeëvenaarde scherpte en helderheid van blik blijven bewonderen en ons in hem altijd weer treft het rustige „bezit" der waarheid.

Laat een kritiek, die geen parodie noodig heeft, den brief aan de Romeinen hooghartig vonnissen, tegenover haar staat het getuigenis van eeuwen en het getuigenis van eiken dag. De onderwerping aan de christelijke waarheid, zooals Paulus die hier geformuleerd heeft, maakt gezond en sterk. En het is niet zijn schuld, dat zoovelen het „stuk" van de