is toegevoegd aan uw favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevolg. Deze betrekking is dezelfde als waarin de mensch zich zou bevinden, bijaldien hij volkomen aan al de verplichtingen der Goddelijke wet vuldaan had; alleen openbaart het evangelie ze niet als aan den mensch gegeven op grond van zijn volmaakte gehoorzaamheid, maar op grond van het geloof. — Wat de bijvoeging „Gods" betreft, zij herinnerd aan de verklaring van Luther, tegenwoordig ook die van Philippi, van een voor God geldende gerechtigheid (H. 3:21; Gal. 3:11). Intusschen is deze beteekenis van den genitivus hoogst gewrongen. Baur maakt er een gen. qualitatis van: een aan Gods natuur beantwoordende gerechtigheid. Is het niet eenvoudiger ze voor een gen. auctoris te houden: een gerechtigheid, waarvan God zelf de bewerker is, omdat Hijzelf het is, die den geloovige rechtvaardig verklaart en in deze nieuwe betrekking tegenover Zich stelt? Voor deze beteekenis pleiten de parallelle uitdrukkingen: „de van God komende gerechtigheid" (>j ix ieoü iiKxiotrui/y), Fil. 3:9; de gerechtigheid Gods (>i tqïi Oeov ItxoticiTvvti), tegenover de eigen gerechtigheid, H. 10:3. Natuurlijk is de gerechtigheid, die God geeft, overeenkomstig Zijn wezen (Baur) en geldig in Zijne oogen (Luther).

Deze wijze van rechtvaardiging was volstrekt nieuw. De wet kende ze niet en scheen ze zelfs uit te sluiten. Vandaar de uitdrukking: is geopenbaard. Deze nieuwe wijze van rechtvaardiging vormt het middelpunt van het evangelie. Zij alleen kan de normale verhouding tusschen God en den mensch herstellen. Zij alleen kan den zondaar tot zaligheid brengen.

De twee bepalingen «c sr/orfM?, els ttIittiv kunnen zeer wèl verbonden worden met „gerechtigheid Gods", zoo men slechts de weglating van het artikel vóór dit woord accentueert: „een gerechtigheid Gods uit geloof en tot geloof" in tegenstelling met een wettelijke gerechtigheid, die uit werken voortkomt en op werken uitloopt. Wanneer men de twee bepalingen van wil laten afhangen, eischt

de logica, dat men er bijdenkt ovax (als zijnde). Echter is de eerste constructie eenvoudiger. — De woorden „uit