is toegevoegd aan uw favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geloof tot geloof" zijn op verschillende wijzen verklaard. Men heeft vertaald: uit geloof in geloof, en gedacht aan een innerlijken vooruitgang in het geloof zelf. Zoo lieten Tertullianus, Origenes, Chrysostomus deze woorden slaan op den overgang van het israëlietisme tot het christelijk geloof. Maar dan doet men de uitdrukking geweld aan en legt er bovendien een gedachte in, welke niet gesteund wordt door het verband. De hervormers dachten aan een voortgang van het geloof in het hart. Het geloof, in den beginne zwak, wordt meer en meer bevestigd. Calvijn: Quotidianum in singulis fidelibus progressum notat. Kantteekening van de Statenvertaling: tot dagelicksche toeneminge ende versterckinge in het geloove. Zoo ook Luther en Melanchton. Schaff: de toeëigening door het geloof moet voortdurend vernieuwd worden. Klostermann: met het steeds vooruitgaande geloof vooruitgaande. Echter past de uitdrukking, zoo opgevat, niet bij het werkwoord „is| geopenbaard", en, wat meer zegt, niet in het verband. Een secundair denkbeeld, als dat van den vooruitgang in het geloof, behoort niet in een inhoudsopgave, welke alleen de hoofdgedachten moet bevatten. Zelfs zou het met de bedoeling van den apostel in strijd zijn, het verkrijgen van de gerechtigheid vast te knoopen aan den subjectieven vooruitgang van den geloovige in het geloof. De gedachte van Paulus is deze. De gerechtigheid Gods is geopenbaard als een gerechtigheid uit geloof, omdat zij niet bestaat in een volbracht werk, maar in het eenvoudig gelpof, hetwelk den mensch tot rechtvaardigheid wordt gerekend. 'Ex duidt den oorsprong aan, wil men liever, de stof, waaruit iets gemaakt is. Deze gerechtigheid uit geloof is tegelijkertijd geopenbaard tot geloof, d. i. voor het geloof bestemd. Het geloof is er niet slechts het wezen van; neen, zoo dikwijls deze gerechtigheid als zoodanig verkondigd wordt, doet zij een beroep op het persoonlijk geloof van een ieder,

1) Wood (Problems in the New Testament) verbindt ix iritrreut met $Mcciotrvvy en il( tt/Vt/v (in order to faith) met ivoKaAvirrtTcti, terwyl hij iv uvTlp vertaalt door: by its means.