is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tusschen het O. en het N. Verbond bestaat, dat hij deze grondwaarheid van het evangelie niet kan uitspreken, zonder ze te bevestigen door een aanhaling uit het Oude Testament; zij wordt als het ware de tekst, waaraan het thema van zijn brief is ontleend: Hab. 2 : 4. Hij citeert dit ook Gal. 3:11 (vgl. Hebr. 10:38). De profeet stelt hier tegenover eiken Heiden en Jood, die zich op eigen kracht verheft, den nedurigen geloovige, die zijn vertrouwen uitsluitend stelt op God. De eerste zal vergaan; de tweede wordt door God als rechtvaardig aangezien en behandeld en zal dientengevolge leven. Het woordje Ss, waarmede het citaat bij Paulus aanvangt, is uit den profetischen tekst overgenomen, waar de rechtvaardige, die gered wordt, staat tegenover den trotsche, die vergaat. — Het hebr. woord, dat wij met „geloof" vertalen (emunah), komt van het werkw. aman, vast zijn; vandaar de hifil: vast doen zijn, als vast beschouwen, vertrouwen. In het hebr. staat: zijn geloof; de Septuaginta vertaalt alsof er stond: Mijn geloof (dat van God), hetgeen kan beteekenen öf Mijne trouw öf het vertrouwen in Mij. De syrische vertaling, Origenes en Hieronymus lezen, in overeenstemming met de Septuaginta, sk tIttsmc pou, hetgeen Van Manen voor den echten tekst houdt. Een verbetering volgens de Sept. ligt nog al voor de hand (vgl. J. A. C. van Leeuwen, De joodsche achtergrond van den brief aan de Romeinen, bl. 53). Paulus citeert blijkbaar den oorspronkelijken tekst: zijn geloof. In het hebr. hangen de woorden „door zijn geloof" omnium consensu af van het werkwoord „zal leven", niet van „de rechtvaardige". Echter hebben vele uitleggers') sedert Beza beweerd, dat Paulus „door het geloof" laat afhangen van „de rechtvaardige": „Hij, die rechtvaardig is geworden door het geloof, zal leven". Deze beteekenis schijnt inderdaad beter te passen in het verband, welks leidende gedachte is, dat de gerechtigheid (en niet bet leven) uit het geloof voortkomt. Intusschen is dit niet meer dan schijn. Immers dan zou Paulus tegenover den rechtvaardige door het geloof,

1) Zoo o. a. Meyer, Lipsius, Yan Leeuwen.