is toegevoegd aan uw favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hunne wellusten tegen elkander ontbrand, mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende en het verdiende loon hunner afdwaling aan zichzelven ') ontvangende."

Aix toüto slaat zoowel op vs. 25 als op vs. 23 (waarvan vs. 25 de herhaling is) en komt op hetzelfde neder als S/a van vs. 24; deze herhaling van de conj. past goed bij de herhaling van het verb. 7rxpü:oKsv. — De bepaling xrtnixs is een gen. qualitatis (onteerend). Het woord herinnert aan het einde van vs. 24: om hunne lichamen aan zichzelven te onteeren, De uitdrukking is nog vernederender dan

imdviiixi van vs. 24; het accentueert meer de zedelijke passiviteit, de smadelijke slavernij. — De hierop volgende schets van de destijds in de heidenwereld heerschende tegennatuurlijke zonden wordt op alle punten bevestigd door de grieksche en latijnsche schrijvers. Intusschen vraagt men zich af, hoe Paulus met een zeker behagen deze schets kon geven. Het antwoord ligt in de strekking van het gansche stuk, waarin de apostel aanwijst, hoe de Goddelijke toorn op de heidenwereld ligt; vgl. de uitdrukking avTipiaóix van vs. 27. Er heerscht een wet over het menschelijk bestaan, een wet die tevens een Goddelijke daad is: wat gij maakt van uwen God, maakt gij weldra ook van uzelven. — De uitdrukkingen xppevet, Ofaaxi zijn opzettelijk gekozen om het bloot-zinnelijke aan te duiden, in plaats van de hoogere termen Hvhps:, yuvxTxet;, welke gebruikt worden in verband met het huwelijk. — Ieder woord is gekozen met het doel om aan te toonen, dat hier sprake is van een rechtvaardige vergelding Gods. MeT>iM.x!;xv beantwoordt aan hetzelfde werkw. vs. 25 en 5rxpx Qvatv aan %xpx tov xtIo-xvtx van hetzelfde vers. Men gaat den Schepper voorbij zonder Hem t9 verheerlijken; men gaat zijn eigen natuur voorbij zonder ze in waarde te houden. — De lezing ó^oluq re drukt de idee van gelijkheid uit, terwijl

1) In plaats van ev ecevToi; lezen BK fv xvtoi;.