is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doch der ongerechtigheid gehoorzaam zgn, toorn en gramschap 1)!"

De Joden verdeelden de menschen in twee klassen: de besnedenen, die behouden werden, en de onbesnedenen, die verloren gingen. In plaats daarvan geeft Paulus een nieuwe indeeling, uitsluitend berustende op de zedelijke richting. Vgl. Joh. 3:17—19. — Men kan vs. 7 op verschillende wijze construeeren: 1° Hofmann vertaalt, in het voetspoor van Reiche: „Aan sommigen (to7f ftév) (zal Hij vergelden) overeenkomstig hun volharding in het goede, heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid, aan hen nl., die het eeuwige leven zoeken (fytoüaw)". Maar dan moest op tcïq ij.iv in vs. 8 een enkel ro7; Si volgen; ook zouden dan de laatste woorden van vs. 7 slechts een slepend toevoegsel zijn. 2° Bengel e. a. vertalen: „Aan hen, die volharden in de goede werken (rol?

kxtx ) en heerlijkheid zoeken, (zal Hij geven)

het eeuwige leven". Maar ot kxtx voor ol èx is zonder

voorbeeld. 3° Luther, in het voetspoor van Oecumenius: „hun, die met volharding in het goede het eeuwige leven zoeken (!), (zal Hij geven) heerlijkheid ", een onmogelijke constructie. De eenvoudigste constructie, die tevens den rijksten zin geeft, is deze. De bepaling jc«0' vitoimvviv, letterl. „naar de norm van het volharden", past goed bij de uitdrukking „zoeken", waarvan zij afhangt; men zoekt in een zekere richting. Het object „het eeuwige leven", aan het einde van den langen zin, noemt indrukwekkend en plechtig het heerlijke resultaat van dezen aanhoudenden, inspannenden arbeid voor het goede. Deze accus. is bet obj. van een „zal vergelden" (vs. 6), dat er bij gedacht moet worden. — Het begrip „volharding" wordt hier gereleveerd, niet slechts in tegenstelling met een onbestendige zedelijke werkzaamheid, maar ook als een herinnering, dat er op dezen weg groote hindernissen zijn, en dat men een standvastige liefde voor het goede moet hebben om die te overwinnen.

1) Teit. ree. KL.F zetten op-yi na êu^o;.