is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werp hebben. Het pron. »Mfauv behoort bij boy 19 pul, de gedachten zelve, die onder elkander over de zedelijke waarde van de daden en van den dader redetwisten. In het hart van den mensch staat een rechterstoel, waarvoor één advocaat optreedt om aan te klagen, een ander om te verdedigen, alles in naam eener wet, die gelezen, verklaard en toegepast wordt evenals de tekst der wet in de debatten der rabbijnen. — Let op >? kx!; het aanklagen is het meest gewone, maar de verdediging heeft soms ook iets te zeggen: b.v. in de gevallen van vs. 14 (orxv ttoiwitiv).

Wie bewondert niet den ruimen blik van den apostel? Zelfs bij de Heidenen erkent hij een openbaring (H. 1:19, 20), zichtbaar in de natuur en het geweten. Zij is de grondslag van het universalisme, hetwelk het wezen van zijn evangelie uitmaakt. Men moest, als hij, midden in de grieksche wereld geleefd hebben, om zulke feiten te kunnen constateeren en ze zóó in het licht te stellen, in weerwil van de gruwelen op godsdienstig en zedelijk gebied, welke hij toch blijkens H. 1 niet voorbijzag.

Vs. 16: „ten dage wanneer ') God het verborgene

der menschen, naar mijn evangelie, door Jezus

Christus zal oordeelen."

Bij den eersten oogopslag schijnt het wel het natuurlijkst, dit vers met vs. 15 te verbinden, maar deze verbinding geeft groote moeielijkheden. 2) Het 16® vers schijnt te slaan op een toekomstige gebeurtenis, het laatste oordeel, terwijl de werkwoorden van vs. 15 alle in den tegenwoordigen tijd staan. Men heeft deze moeielijkheid op verschillende wijzen trachten op te heffen. Calvijn zegt: In die posuit pro in diem;

1) In plaats van tv tffttpa 0T£ (text. ree. sDCKL) leest B tv y yptpa en A tv vutftt 11.

8) Baljon (t. a. p. 6) houdt va. 16 (zonder pov) voor een aauteefeening van een lezer op SntaiaiijrovTXi (vs. 13°), welke bij vergissing na vs. 15 in den tekst werd opgenomen.