is toegevoegd aan uw favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„ten dage" zou dan beteekenen „met het oog op den dag waarop", hetgeen natuurlijk onmogelijk is. Rückert, de Wette, Tholuck, Philippi e. a. veronderstellen hier een gedachte, door den laatste aldus geformuleerd: „wat nu reeds gebeurt,

maar wat bovenal gebeuren zal ten dage wanneer

maar als Paulus dit had willen zeggen, zou hij het ook gezegd hebben. Bengel en Olshausen laten vs. 16 slaan op èxdeiicvuiiTxi, er bijvoegende, dat wat nu in hun binnenste geopenbaard is naar buiten zal treden, zichtbaar zal worden

ten dage wanneer . Maar ook dan is de gedachte,

welke had moeten uitgedrukt worden, verzwegen. Holsten en Weiss laten (in het voetspoor van Chrysostomus) „ten dage wanneer" alleen slaan op het einde van het vers, op de twee part. „aanklagende" en „verontschuldigende"; Luthardt alleen op het laatste; de twee eersten nemen aan, dat het redetwisten der Heidenen over de daden hunner naasten op den dag des oordeels openbaar zal worden als een bewijs van hun zedelijk waardeeringsvermogen; de derde veronderstelt, dat God deze verdediging der rechtschapen Heidenen zal aannemen, omdat Hij hun de verzoening van Christus zal toerekenen. Het eene is even onaannemelijk als het andere. Zoo men in elk geval vs. 16 met vs. 15 wil verbinden, is dit slechts op twee wijzen mogelijk: öf door met Fritzsche aan te nemen, dat de verba van vs. 15 praesentia der idee zijn, welke de volle zekerheid van het toekomende feit uitdrukken — hetgeen onmogelijk is met het oog op het verband met vs. 14, welk vers op actueele feiten betrekking heeft —, öf door met Lange en Hofmann vs. niet te laten slaan op het toekomend oordeel, maar op een zedelijk oordeel, hetwelk nu reeds voltrokken wordt, in welk geval men xpivei en niet xpivtt schrijven moet. Volgens hen zou hier sprake zijn van het inwendig oordeel in het geweten des menschen, zoo menigmaal het gepredikte evangelie in het geloof wordt aangenomen. De mensch wordt dan geoordeeld door dit geestelijk oordeel, hetwelk berouw werkt en tot geloof brengt. Maar de uitdrukkingen in vs. 16 gelijken te veel op die van andere plaatsen, waar de apostel Godet/Jonkkb, Someinin. 12