is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der zonde. De keel wordt vergeleken met een graf: de taal van een brutaal, ruw mensch, die zijn mond tegen ons openspert, als wilde hij ons verslinden. Weiss dacht vroeger, met het oog op Jer. 5: 16, aan het verderf, waarin het woord van den bedrieger zijn slachtoffer brengt; in de 8e ed. van zijn koinmentaar helt hij over tot het gevoelen van Bengel, Tholuck e. a. en denkt hij aan het binnenste van den mensch, evenals een graf, vol dood en ontbinding, waarbij dan de keel de opening van het graf is, waardoor de vergiftige damp naar buiten slaat. — De volgende trek schijnt een tegenstelling te vormen met den eersten; 't is de zoete tong, die u als een welluidend instrument betoovert. Het imperf. lloXmaccv (alex. vorm) duidt aan, dat het feit zich tot op dit oogenblik onophoudelijk herhaalt. Beide trekken zijn ontleend aan Ps. 5: 10, waar zij zien op de handelingen van de vijanden van David. *) De derde zin is ontleend aan Ps. 140: 4, waar hetzelfde onderwerp behandeld wordt; hier is sprake van de lastering, welke de booze lippen uitspuwen evenals de slang haar venijn. De vierde (vs. 14) beschrijft de kwaadwilligheid, welke u een mond vol haat en bitterheid in het gezicht spuwt; hij is ontleend aan Ps. 10:7, bevattende een tegenstelling tusscken den zwakken vrome en den machtigen goddelooze.

Deze beschrijving van de menschelijke boosheid, zooals zij zich openbaart in het woord, vindt hare aanvulling in de drie volgende verzen, een beschrijving van dezelfde boosheid, zooals zij zich openbaart in de daad.

Vs. 15 — 17: .Hunne voeten zijn snel om bloed te vergieten; 16 onderdrukking en ellende is op hunne wegen; 17 den weg des vredes hebben zij niet gekend."

Deze drie zinnen zijn ontleend aan Jes. 59:7, 8. De

1) Volgens Michelsen (Theol. Tijdschr. 1887, 165) zijn deie en dergelijke aanhalingen uit het O. T. van een latere hand. Hij noemt: H 4:6—9*; 16—18; 7:7, 8; 8:36; 9:8. 9, 13, 15, 17, 29, 33'>; 10: 11, 13, 15 , 16 ,

18; 11:2b—la, 9, 10; (>2:16\ 17b, 20).