is toegevoegd aan uw favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

des geloofs. „Omdat de geheele wereld verloren gaat (vs. 9—20), redt God ze door de gerechtigheid des geloofs, hetgeen' bevestigd wordt door het voorbeeld van Abraham en de antitype van Christus, Adam." Deze constructie verschil van de onze op twee punten, welke niet in haar voordeel zijn: 1° De tegenstelling tusschen alle zonden (H. 1) en alle zondaren (H. 2), die te gekunsteld is om van den apostel te kunnen zijn; 2° de grenslijn tusschen het vorige en het volgende stuk, bij H. 3:9 (in plaats van H. 3:21), waardoor het betoog over den toorn Gods (H. 1:8 3: 8) verkeerdelijk van zijn schriftuurlijk bewijs wordt gescheiden.

Over de beteekenis van het woord Sixmoüv en het gebruik daarvan

bvj Paulus. ')

De quaestie is: Moet men „rechtvaardigen" opvatten in den zin van „rechtvaardig maken" of in dien van „rechtvaardig verklaren"? .

De werkwoorden op eu hebben dikwijls de beteekenis van maken": Sduidelijk maken; SaiMo'a, tot slaaf maken; r'uCpAdiw, blind maken. Echter is dit gebruik van den uitgang e» geen regel: vgl. fouifo, straffen; tturiia , verhuren; AwrpA»,

baden; tuxoTi-you, geeselen.

Wat 2ixxióu betreft, is er in de geheele klassieke litteratuur niet ééne plaats, waar het „rechtvaardig maken" beteekent. 2) Met den accusativus der zaak beteekent het: voor recht (en billijk) houden. Men vergelijke de voorbeelden: Thucydides 2,6: „Daar zij het voor recht hielden (J««oüvtic), den Lacedaemoniërs te vergelden wat deze hun hadden gedaan". 4, 26: „Hij zal zich niet een recht begrip van de

H Ik verwijs eens vooral, ten einde voortdurende aanhalingen te vermijden

Ik ken geen beter doordachte en vollediger studie over dit onderwerp. Z e ook Creiner's Wörterbueh in voce. Over „die Rechtfertigungslehre des Apostels Paulus" schreef nog Riggenbach (Stuttgart, 1897V Ook Kaftan handhaaft de rechtvaardiging als een actus forensis (Dogmatik, 1897, S. 9). ,

2) Sanday-Headlam (p. 31) noemt dit een stoute bewenng van Godet, „which he is hardly likely to have verified, but yet which xs probably nght •