is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

profeten haar getuigenis geven; 22a namelijk de gerechtigheid Gods door het geloof in Jezus Christus *) voor allen en over allen 2) die gelooven;"

As stelt de openbaring der gerechtigheid tegenover die van den toorn. Daar die gerechtigheid iets nieuws is in de geschiedenis der menschheid, zou men vuvi in teinporeelen zin kunnen opvatten (Calvijn, Tholuck e. a.). Dan zou het de tegenstelling aanwijzen tusschen het verleden en hel heden. Maar het begrip „tijd" komt in vs. 20 niet voor. Er is eenvoudig sprake van de onmacht der wet ten opzichte van de rechtvaardiging. Daarom heeft de tegenstelling tusschen vs. 20 en vs. 21 veeleer betrekking op den toestand dan op den tijd. Wij nemen het woord „nu" dus liever in logischen zin (vgl. H. 7:17; 1 Kor. 13:13; 14:6 e. e.): „daar de toestand zoo is, als wij (vs. 20) gezien hebben ' (Beza, de Wette, Meyer, Oltramare e. a.). De bepaling „zonder wet staat voorop, omdat zich in dit begrip de tegenstelling van „de gerechtigheid door de werken" (vs. 20) concentreert. De bepaling behoort bij het werkwoord (is geopenbaard) en niet bij „gerechtigheid" (een gerechtigheid zonder wet, Augustinus). De bedoeling is, dat de gerechtigheid Gods geopenbaard is zonder dat de wet daarbij eenige rol vervulde. Het lidwoord vóór „wet" is weggelaten om aan te duiden, dat de wet, niet als mozaïsche wet, maar als wet was uitgesloten. Onder de oude bedeeling vloeide de gerechtigheid den geloovigen toe uit de duizend kanalen van wettelijke gehoorzaamheid; onder de nieuwe bedeehng valt zij der wereld ten deel zonder de minste medewerking der wet. Wat Paulus verstaat onder „gerechtigheid Gods" weten wij: het is de verhouding, waarin God den mensch, dien Hij rechtvaardig verklaart, tot Zichzelven plaatst (zie H.

1) Marcion liet Iqrov weg; het woord ontbreekt oek in B.

2) De woorden x ai tiri Tav t«s worden weggelaten door N A B CP Kopt., maar gevonden in OEFCfKL 8yr. Vulg. en bij de kerkvaders.