is toegevoegd aan uw favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Let oog de volgende woorden: om de verdraagzaamheid tegenover de vorige zonden.

God had gezegd, dat de dood de straf der zonde zou zijn (Gen. 2 :17). De geschiedenis der menschheid scheen echter met deze bedreiging in strijd. Afgezien van eenige groote strafgerichten, scheen de Goddelijke rechtvaardigheid te sluimeren; zelfs was er reden om te vragen of zij nog bestond. Men zondigde, en toch bleef men in leven! Men zondigde, en toch bereikte men in vrede een hoogen ouderdom ! Waar was dan de bezoldiging der zonde ?

Deze relatieve straffeloosheid maakte in de volheid des tijds een plechtige betooning van Gods rechtvaardigheid noodig. — Vele uitleggers hebben den zin van deze uitspraak vervalscht door het woord iripsvu; (eig. „laten gaan", vandaar „voorbijzien") te vertalen met „vergeving" (Origenes, Luther, Calvijn, Calovius, de vertaling van Genève van 1557, Osterwald, zelfs Reuss). Zij hebben Kapens (van irxptêvxi, praetermittere) verward met xcpeaif (van xQiévxi, remittere). Het laatste beteekent „vergeving" (Luk. 1:77; Hand. 10:43; Ef. 1:7; Hebr. 9 : 22 e. e.); het eerste „over het hoofd zien" (vvepiïe'ïv, Hand. 17 : 30). Vgl. Sir. 23 : 2 : „opdat de zonden niet ongestraft blijven (/«ij 7rxpiS>vtxi tx xftxptynxtx)", en Xenophon, Hipparch. 7, 10: „men moet zulke zonden niet ongestraft laten (tx ovv toixütx xftxptiïftxtx ou %pb zxpièvxt xxó^xutx)". Opmerkelijk, dat op deze beide plaatsen hetzelfde woord voor zonde gebruikt wordt als in onzen tekst, xpxpTw* , de zonde in den vorm van positieve fout. De ware beteekenis van irxpecis is erkend door Theodoretus, Grotius, Bengel en tegenwoordig zoo goed als algemeen aangenomen (Tholuck, Olshausen, Meyer, Fritzsche, Rückert, de Wette, Philippi, Lipsius e. a.).x) Aix c. acc. verkrijgt dan ook zijn eigenlijke

1) Morison herinnert (bl. 22J) aan het vreemde misverstand van Chrysostomus, door Oecumenius, Theophylactus, PhotiuB overgenomen, dat 7rctp$rt$ (eig. ,,het loslaten" [van de spieren] ) hier de verlamming, den geestelijken dood van den zondaar bet eekent. Vandaar misschien de lezing Trupufiz (min. 46).