is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volkomen erkent. Aan den anderen kant zal er van deze erkenning alleen sprake zijn, wanneer het recht Gods in iemand geopenbaard wordt, wiens erkenning van dat recht die der schuldigen in zich sluit.

De verzoening is dus meer gecompliceerd dan men denkt. Men moet aan den dood van den onschuldige in plaats van de schuldigen verbinden de erkenning van het recht Gods van de zijde van den Middelaar, en de erkenning van dat recht door de zondaren, die in de eerste ligt opgesloten. Dit wil Paulus zeggen met de woorden: „die God voorgesteld heeft tot zoenmiddel door het geloof". De objectieve verzoening, door het passieve en actieve lijden van Jezus Christus tot stand gebracht, wordt eerst werkzaam en waarlijk verzoenend door het geloof van den zondaar, die daardoor de straf, welke hijzelf had moeten ondergaan, als rechtvaardig erkent. De satisfactie der Goddelijke rechtvaardigheid bestaat dus niet slechts in den dood van Christus, maar in dien dood, verbonden met twee zedelijke feiten, het eerste in het geweten van den Middelaar, hetwelk één is met de Goddelijke heiligheid, het tweede in het geweten van den geloovige, hetwelk één is met dat van den Middelaar.

Bij deze opvatting is, dunkt ons, het eerste van bovengenoemde bezwaren vermeden. De onschuldige betaalt niet voor de schuldigen, opdat God van Zijn recht om te straffen afstand doe. Maar God openbaart aan de schuldigen dit Zijn recht, opdat zij het, in gemeenschap met den Middelaar, erkennen. Zoo kan de vergeving leiden tot verheffing van den zondaar en zoowel God als den mensch waardig zijn.

Van onrechtvaardigheid is hier evenmin sprake als in de gevallen, waarin God een Zijner knechten laat lijden of sterven om Zijn heerlijkheid te openbaren. Men vergete niet, dat de knecht des Heeren vrijwillig zijn taak op zich neemt.

Wordt bij deze opvatting het laatste oordeel onmogelijk? Ik zou eerder zeggen „mogelijk", omdat de zondige wereld daarvan nu een voorspel heeft gezien. De verzoening dient volgens den apostel om den sluier weg te nemen, waarachter de straffeloosheid van zooveel eeuwen de rechtvaardigheid