is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de liefde. Maar het recht heeft desniettemin zijn plaats in de opvoeding van zedelijke wezens; het is wel voor een tijd, maar het is tevens onmisbaar, zoolang de ontwikkeling van het vrije wezen niet voltooid en zijn vrijheid niet tot heiligheid geworden is. Het recht deed zijn intrede in de wereld met het vrije schepsel, dat ieder oogenblik zijn plaats verlaten, de positie van een ander bedreigen kon en dan weder op zijn plaats moest worden gezet. Het recht beschermt de vrijheid. God zou niet rechtvaardig zijn, wanneer het recht niet een element in de geschiedenis was. Neem het recht weg en de vrijheid wordt opgeheven en het heelal is een chaos. En waarom zou dat recht, hetwelk een onmisbaar element in de geschiedenis is, zich dan niet in het middelpunt der geschiedenis mogen doen gelden?

De Schrift wil het feit der verzoening slechts constateeren, niet verklaren. Het getuigenis van Jezus, van de profeten en de apostelen is eenparig en positief. Men vergelijke Jes. 53:4—6; Matth. 20:28; 26:28; 2 Kor. 5 : 21; Gal. 3 : 13; 1 Tim. 2:6; Hebr. 9:22; 1 Petr. 3:18; 1 Joh. 2:2; Op. 1:5. Echter is Paulus de eenige, die de lijnen getrokken heeft van een rationeele opvatting van dit centrale feit in het evangelie van Christus.

Op grond van deze apostolische verklaring kunnen wij ons met niet eene der tegenwoordige opvattingen vereenigen.

Sommigen beweren, dat de dood van Christus niets anders is dan een vrijwillig lijden, hetwelk den zondigen mensch moest toonen, hoe lief God hem nog had. Deze theorie is onaannemelijk op grond van de uitdrukking „betooning van rechtvaardigheid". God kan ook kwalijk Zijn Zoon tot in den dood des kruises hebben overgegeven alleen om den mensch het bewijs te geven, dat Hij hem liefhad.

Volgens een andere opvatting, welke in Frankrijk en Duitschland in verschillende vormen gehuldigd wordt, is de dood van Christus eenvoudig het hoogtepunt van zijn gehoorzaamheid. Christus verzoent ons met God door in ons hart de vlam der gehoorzaamheid te ontsteken, door ons aan onszelven en der zonde te doen sterven en ons voor God en Oodit/Jonkib , Romeinen. 17