is toegevoegd aan uw favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die de (eeu) wet volbrengt, zoo is de hoop der geloovigen ijdel; God kan Zijn belofte, verbonden als zij is aan een voorwaarde, waaraan niemand kan voldoen, onmogelijk vervullen. — Bij de uitdrukking oi Ik vópov vergelijke men H. 3:26 en Gal. 3:9, 10. Het zijn de Joden als Joden, niet als geloovigen. — Zoo is de belofte beroofd van haar inhoud {xenivurxi) en van haar kracht (nxTvipy^rxi).

Ys. 15. De wet (iedere wet in het algemeen, de mozaïsche wet in het bijzonder) kan niet anders dan toorn werken, d. i. niet des menschen toorn tegen God, die de zonde veroordeelt (zoo Melanchton; Paulus noemt dit „vijandschap"), maar Gods toorn tegen den mensch, die willens en wetens de door God gestelde grens overschrijdt. Is de echte lezing yxp of Sé? In het eerste geval beteekent vs. 15: de wet werkt toorn, want door haar neemt de zonde het karakter aan van overtreding. Maar waarom dan de tweede helft van het vers negatief is, heeft niemand voldoende kunnen verklaren. Beter is Sf, mits men het niet vertale met „dus" of „nu": de wet werkt toorn; waar nu geen wet is, is ook geen overtreding. De stilzwijgende gevolgtrekking zou dan zijn: dus kan er van toorn alleen sprake zijn, waar een wet is. Deze gevolgtrekking is echter weinig in overeenstemming met H. 1 (de toorn Gods over de heidenwereld). Bovendien zou het 2e deel van vs. 15 dan tamelijk overbodig zijn: „De wet werkt toorn; ja zij alleen is bij machte toorn te werken, want zonder wet is er geen overtreding en zonder overtreding is er geen toorn." Maar dan is er geen voortgang in de redeneering. Af beteekent „maar". „Hangt de belofte van de wet af, zoo is zij tenietgedaan, want de wet werkt toorn. Maar, waar geen wet is, is geen overtreding, zoodat niets de vervulling der belofte in den weg staat. Daarom (vs. 16) is de erfenis onafhankelijk van de wet en alleen verbonden aan het geloof."

ïlxpx(2x&ii (van irxpx(3x!vetv > overtreden) is de zonde als overtreding van een positief gebod. Niiio? staat zonder artikel, omdat Paulus hier een algemeen beginsel in het oog heeft.