is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vs. 18: „die tegen hoop op hoop geloofd heeft, dat hg vader van vele volken zou worden, naar hetgeen gezegd was: Zoo zal uw zaad zgn;1'

Hij geloofde aan de belofte; dit zijn geloof werd hoop, toen alle hoop dwaasheid scheen (vgl. Hebr. 11:1). — 'Eir'i moet ongeveer in denzelfden zin genomen worden als in de spreekwijzen: in eivol#, uit welwillendheid, in' ë%0pp, uit haat, isrt i-evip, uit gastvrijheid. — Ei? to yeviiróxi kan niet bloot resultaat zijn (Oltramare). Ook kan het geen bedoeling aanduiden, hetzij bij Abraham, hetzij bij God. niareueiv wordt dikwijls geconstrueerd met s'n , om het voorwerp van het geloof aan te duiden. — De volgende verzen ontwikkelen de begrippen „tegen hoop" (vs. 19) en „op hoop" (vs. 20, 21).

Vs. 19, 20: „en zonder te verzwakken in het geloof, zag hg *) zgn verstorven 2) lichaam aan — hij was ongeveer honderd jaren oud — en de versterving van Sara's moederschoot; 20 maar met het oog op de belofte Gods, twijfelde hij niet door ongeloof doch sterkte zich in het geloof, God de eer gevende."

Volgens deze plaats was bij Abraham strijd tusschen hetgeen hij geloofde en hetgeen hij zag. Het geloof overwon (zie 3e' van vs. 20). — Met ou vóór uxrevówev moet a"? xeievfaxc aldus omschreven worden: omdat hij niet verzwakte enz. (Meyer, Reuss, Oltramare). Op zichzelf geeft dit een goeden zin; komt dan echter niet tot zijn recht (zie Weiss en Hofmann); men zou ou verwachten. De meening, dat ou vóór tutTevfavtv echt is, en met het oog op Gen. 17: 17 werd weggelaten, komt ons onwaarschijnlijk voor. Meer voor de hand ligt, in au, evenals in >$>>, een opzettelijke verbetering te zien. De kracht van

1) D E F G K L P It. teit. ree. hebben ou wel; «ABC Syr. Or. niet.

2) tjStf wordt door B F O It. Syr. weggelaten.