is toegevoegd aan uw favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den dood. Bovendien moest er dan staan: ovtu; kxi. 4e Calvijn, Tholuck, Thilippi, Meyer, Weiss, Holsten zoeken het slot aan het einde van vs. 14, in de woorden: „die een voorbeeld is van hem, die komen zou". Men kan hieraan de

gedachte ontleenen: „Gelijk — , alzoo heeft een

andere Adam, van wien de eerste een voorbeeld was, enz. Paulus heeft dan om vs. 13, 14 de vergelijking in een anderen vorm voortgezet. 5* Mehring en Winer zoeken den hoofdzin in vs. 15; de een in de eerste helft van het vers, welke hij vragenderwijze opneemt — hetgeen niet mogelijk is; zie beneden —; de ander in de laatste helft,

welke echter van ei yxf afhangt.

Heeft men er bezwaar in, dat de voortzetting der vergelijking wel materieel doch niet formeel zou zijn aan te wijzen, dan komt ons het aannemelijkste voor de meening van Grotius, Bengel, Flatt en Hodge, dat de hoofdzin grammatikaal en logisch in vs. 18 is. Vs. 13, 14 zijn een toelichting van vs. 12; wij zouden tegenwoordig iets dergelijks in een noot zetten. Vs. 15-17 zijn in de pen gegeven door het woord „voorbeeld" (einde van vs. 14); hetwelk, zou het de kracht der redeneering niet schaden, niet al te letterlijk opgevat en daarom nader verklaard moest worden. In vs. 18 kan de apostel eindelijk de begonnen vergelijking zegevierend voltooien. Dat vs. 18 zich aan vs. 12 aansluit, blijkt a) uit 0tpx OVV, waardoor een reeds uitgesproken gedachte weder wordt opgenomen, b) uit de tegenstelling van „één" en „allen , die ook in vs. 12 voorkomt, maar daarna (vs. 15 17) plaats had gemaakt voor die van „één" en „velen". \ s. 18» is een herhaling van vs. 12; vs. 18* geeft het, reeds in 14" aangekondigde, tweede lid der vergelijking.

Vs. 12 leert ons hoe de dood in de wereld gekomen is. De nadruk valt op de woorden „door één mensch". *) Adam wordt genoemd niet slechts als de eerste zondaar, maar als degene, die het menschelijk leven voor de zonde heeft opengesteld. Paulus spreekt niet, zooals in 2 Kor. 11:3 e. e.

1) Baljon (t. a. p. bl. 12) wil Mpumov schrappen.