is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vs. 17: „Want als door de overtreding van één ') de dood door dien éénen geheerscht heeft, veelmeer zullen zij, die den overvloed van de genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, in het leven heerschen door den éenen, Jezus Christus.

„Want" is een crux interpretum. Neemt men vs. 17 als de" conclusie van vs. 16, dan zou men „dus" verwachten. Hofmann meent, dat vs. 17 moet aantoonen, dat vs. 16M" r/.ev enz.) de waarheid van vs. 16* (nx) ov%' w? enz.)

voldoende bewezen heeft. De zin zou dan zijn: Ik heb wel reden om te zeggen, dat het met de genadegave met is ais met het oordeel, want enz. (vs. 17). Dietzsch neemt 3»»<«/»« in den zin van „herstelling van de heiligheid" en staat de volgende opvatting voor: Deze heiligheid zal werkelijk in de geloovigen gerealiseerd worden; want, volgens de Goddelijke beloften, moeten zij eenmaal het koninkrijk des levens binnengaan (vs. 17), hetgeen zonder heiligheid niet mogelijk is. Hiertegen kan worden ingebracht: vooreerst, dat de

genoemde beteekenis niet heeft; ten andere, dat er van Goddelijke beloften in het verband geen sprake is, en eindelijk, dat de gedachte van heiligmaking aan dit stuk vreemd is. Rothe brengt vs. 17 in verband met vs. 15, terwijl hij van vs. 16 een soort tussclienzin maakt. Maar zou „want van vs. 17 de nieuwe tegenstelling van vs. 16 eenvoudig negeeren? Is het bovendien bij een direct logisch verband tusschen vs. 15 en vs. 17 niet vreemd, dat over „de velen" gezwegen wordt, en de verleden tijd (irsphvtuvai) plaats maakt voor een toekomenden (/3«mfvaovmv) 'i Volgens Meyer en Pliilippi is vs. 17 het bewijs van vs. 16^. Volgens Philippi aldus: Het feit, dat de geloovigen heerschen zullen in het leven (vs. 17b), bewijst, dat zij werkelijk de rechtvaardiging (vs. 16) hebben ontvangen. Intusschen kon iets toekomstigs

1) lil plaats van ru tov £vo« (text. ree. XBCKtP Syr.) leest men in A F G sv tvi en in I) E tv tu tvi.