is toegevoegd aan uw favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze toeneming der zonde was geen werkelijke vermeerdering van het kwaad, maar een vollediger openbaring van de reeds bestaande zonde.

Vs. 21. De vreeselijke macht der zonde op aarde is in zekeren zin een type van de veel grootere macht, welke de genade op diezelfde aarde moet uitoefenen; cooxcp: de heerschappij der genade mag in geen enkel opzicht, noch intensief, noch extensief, beneden die der zonde blijven. — De zonde heeft geheerscht in den dood. De dood was de treurige openbaring van de heerschappij der zonde. De vertaling van Luther, Calvijn: „tot den dood", en die van Rückert, Meyer e. a.: „door den dood" verdienen geen aanbeveling. — De genade heerscht door de gerechtigheid. 1) Hiermede wordt natuurlijk dezelfde gerechtigheid bedoeld als in vs. 17, die uit genade geschonken wordt. Aan zedelijke gerechtigheid kan niet gedacht worden, want zij is niet voldoende van „het eeuwige leven" te onderscheiden; dan verwart men middel en doel. De gerechtigheid is het middel. Het doel is het eeuwige leven (heiligheid, heerlijkheid). — De woorden „door de gerechtigheid" resumeeren het behandelde deel van den brief, de uitdrukking „ten eeuwigen leven" vormt den overgang tot het volgende deel (H. 6—8) en geeft het thema daarvan aan. — Met de woorden „door Jezus Christus onzen Heer" schijnt Paulus te willen zeggen: Gode zij dank! Adain is voorbijgegaan; Christus blijft.

Zoo staan wij dan aan het einde van het eerste deel der leerstellige verhandeling, hetwelk over de rechtvaardiging door het geloof loopt. Eerst heeft Paulus gesproken over het algemeene oordeel, daarna over de algemeene rechtvaardiging in Christus door het geloof, en eindelijk deze twee tegenover elkander geplaatst. 2) Blijft over de vraag, of

1) Volgens Zalm moet men om H. 5:12-21 reclit te verstaan op het herhaaldelijk voorkomende pznkeveiv letten.

2) In zijn „Introduction au Nouveau Testament, I, 1893" maakt Godet H. 5:12—21 tot een deel van H. 3:21—5:21, hetwelk tot titel heeft: „De gerechtigheid Gods in Christus, aan alle zondaren aangeboden." De verzen