is toegevoegd aan uw favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met den lood in verband gebracht. Paulus denkt aan de toeëigening van den dood des Heeren.

Over de beteekenis van de uitdrukking „der zonde sterren".

1° Velen beschouwen deze uitdrukking als een overdrachtelijke spreekwijze. Zij zal deze beteekenis hebben, dat men het voorbeeld van Christus moet navolgen. Ritschl schrijft zelfs (II, 225), dat de redeneering van den apostel wel wat te veel van onze verbeelding eischt. Ten onrechte. I)e gemeenschap van den geloovige aan den dood van Christus is een moreele realiteit, even goed als die aan Zijn opstanding. Beide, dood en opstanding, zijn de prototypen van de onze.

2° R. Schmidt (Paulinische Christologie, S. 66 f.) beschouwt het „der zonde sterven" als zuiver ideëel, zonder rechtstreekschen invloed op den zedelijken toestand der geloovigen. Werkelijke realiteit zou alleen de gemeenschap aan het leven van den Opgewekte hebben. Echter blijkt niet, dat de apostel tusschen dood en opstanding zulk een onderscheid maakt; de gemeenschap aan den dood wordt op één lijn gesteld met de gemeenschap aan de opstanding.

3° Anderen denken aan het besluit van den geloovige om voortaan het kwade te verzaken. Echter spreekt Paulus niet slechts over iets, dat moet zijn, maar ook over iets, dat is. Dit blijkt vooral uit het pass. sSxvxtc!i^ts (H. 7:4), hetgeen een daad Gods aanwijst, die aan ons is geschied.

4° Ook heeft men de uitwerking van Christus' dood op den geloovige eenigszins magisch voorgesteld en van het sterven aan de zonde een sterven van de zonde gemaakt. Beide staan echter niet gelijk. Bovendien mag het zedelijke element niet op den achtergrond worden gesteld; er is geen sprake van een physieken, wèl van een ethischen toestand. Als iemand der zonde sterft, houdt de zonde niet plotseling op te bestaan, maar komt er een beslissende breuk tusschen hem en den wil van den mensch. In beginsel heeft die mensch met de zonde afgerekend. Door den dood van Christus is hij voor de zonde dood (Gal. 6 : 14).

Oodet/Jonkkh , Romehen. '-3