is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alinea; en dit is, gelijk Weiss zelf erkent, de mozaïsche wet. — Deze wet had geen macht over den mensch buiten de grenzen van dit aardsche bestaan. Over den mensch, man of vrouw. In vs. 2 wordt niet meer gesproken over den mensch in 't algemeen, maar over man en vrouw afzonderlijk. — Het onderwerp van & zou volgens Origenes zijn de wet, die alleen zoolang zij bestond van kracht was, maar nu is afgeschaft. Van afschaffing der wet is echter geen sprake. Onderwerp van $j is i Mpuiroi, vgl. &vti , Züvtos, vs. 2, 3. Men vergete evenwel niet, dat hetgeen volgens vs. 2, 3 schijnbaar alleen met het oog op den man gezegd is, ook van de vrouw geldt, inzoover zij met den dood van den man ophoudt uirxvdpot te zijn. In haar wordt aangetoond, hoe de wet in de gegeven omstandigheden niet

meer van kracht is.

Ook Philippi maakt 'o &vtpuiro( tot onderwerp van $5, maar vertaalt dit werkw. door „leven voor zichzelven, leven voor de zonde". De wet heerscht over den mensch, zoolang hij voor de zonde leeft; wanneer hij in Christus leeft, is hij echter vrij van de wet. Wij zouden hier niet met een aanhaling van de mozaïsche wet, maar met de hoofdgedachte van het geheele stuk te doen hebben. Echter bewijst vs. 2, als verklaring van vs. 1 (y«p), duidelijk, dat vs. 1 op een voorschrift der wet slaat. Wie zou de buitengewone beteekenis van „leven" hier kunnen raden? En waartoe zou Paulus schrijven: „ik spreek tot menschen, die de wet kennen", wanneer de volgende stelling niet aan de wet ontleend was?

Vs. 2. De stelling van vs. 1 wordt in vs. 2 opgehelderd door het voorbeeld van een weduwe, die hertrouwen kan zonder dat zij in hare plichten als vrouw tegenover haren overleden man tekort schiet. In vs. 2a ligt de nadruk op £witri, in vs. 2b op êiv Sf xroSavifl. Volgens Deut. 24:2 mocht een vrouw, die van haar man een scheidbrief ontvangen had, hertrouwen; hoeveel te meer een vrouw, wier man gestorven was. Kanjpytirai (is vernietigd, vgl. H. 6 . 6) met xttó (Gal. 5:4) beteekent: „is door vernietiging vrij-