is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zie v» 6; 2e zou er flan in 2« niet yxp, maar cvtu of citre moeten staan; 3° «<rrf (vs. 4) toont aan, dat de toepassing eerst daar begint; 4e Paulus heeft in H. G niet gesproken van den dood der zonde, maar van onzen dood met betrekking tot de zonde.

Vs. 4: „Zoo zijt ook gij dan, mijne broeders, der wet gedood door het lichaam van Christus, om een ander toe te behooren, nl. Hem, die uit de dooden is opgewekt, opdat wij Gode vrucht dragen."

De apostel komt aan de toepassing en herhaalt daarom het vertrouwelijke „mijne broeders". Het woordje utrre mag men niet gelijkstellen met óy.oiu?; het beteekent eigenlijk: „zoodat", „bijgevolg". Ook gij: het gaat u als die vrouw. Weiss, die het begrip „dood" niet op de vrouw wil toepassen, is verplicht dit „ook" te verstaan van alle menschen, die de dood van alle verplichtingen ontslaat. Onze opvatting is eenvoudiger. — Het pass. ióxvxruöviTe drukt de hoogste passiviteit uit: zij zijn in een ander gedood; Christus heeft hen met zich mede doen sterven. Christus is der wet gestorven; door Zijn dood heeft Hij de betrekking, waarin Hij tot de wet stond (H. 15:8; Gal. 4: 4), verbroken (door die wet volkomen te vervullen); daarmede is ook voor den geloovige de betrekking tot de wet verbroken; hij is dood voor de wet. *•) — Aix tbü guiaxtos: de kruisdood staat hier op den voorgrond. — Het doel, waarmede de oude verbintenis is tenietgedaan, involveert een nieuwe. — Godet houdt het beeld van het huwelijk tot het einde van het vers vol: de vruchten zijn de kinderen. 2) Weiss merkt hiertegen op, dat de kinderen altijd aan hunne ouders, en niet aan een derde toebehooren, terwijl er hier toch van een derde sprake

1) Over Kom. 7:4a zie M. A. Jentink, Godg. Bijdr. 18u9.

2) Kantt. v. Stateuvert.: de vruchten van dit geestelick houwel.ck met Christo. Zoo ook Sanday—Headlam en Zalm.