is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

natuurlijk zeer goed een pluralis staan, maar omdat er overigens in het geheele stuk alleen van „ik gesproken wordt, geve men met Hieronymus , Hofmann, Th. Scliott e. a. de voorkeur aan (têv. Tegenover dit piv staat dan Si

na èya. Ik weet ook, dat enz., maar mijn „ik" is vleeschehjk, ondanks mijn kennis, blijf „ik", wat ik ben.

nmpmmxk wil niet zeggen: overeenkomstig den geest des menschen (Beza), maar: overeenkomstig den Geest Gods, geestelijk van aard. Meyer, Weiss, Gess: geestelijk van oorsprong. Het verband handelt echter niet over den oorsprong, maar over de natuur der wet met het oog op de

de natuur van het „ik".

De lezing taptciicós kan hieruit ziju ontstaau , dat dit woord meer voorkomt dan het andere; mogelijk heeft ook de uitgang van irveu.u.xTiKÓ; invloed gehad. 2xpmo; is sterker; het beteekent eigenlijk: „van vleesch" ; zóó vleeschelijk, dat het is, alsof het van vleesch is. De laatste lezing verdient de voorkeur, ook omdat hier niet op de werking, maar op de substantie van het „ik" de nadruk valt. *) - De uitdrukking „verkocht onder de zonde" is zoo sterk mogelijk: als slaaf verkocht, zoodat men onder de macht der zonde is gekomen; zóó onder de macht der zonde als een slaaf onder de macht van zijn meester.

Vs. 15, 16: „Want wat ik doe, begrijp ik niet; want niet wat ik wil, doe ik, maar wat ik haat, dat doe ik; 16 indien ik nu dat doe, wat ik met wil, stem ik de wet toe, dat zij goed is.

Dat het een toestand van slavernij is, waarin het „ik" zich bevindt, blijkt hier. De slaaf doet niet zijn eigen wil, maar den wil van een ander. — Paulus is zichzelven een raadsel; hij weet niet, hij begrijpt niet (yntbaKttv beteekent niet: goedkeuren), wat hij doet. Hij wil het goede en doet

1) Van Hengel: et Ua diftrunt, ut illud carnis indolem

hoe carnis materiem significet.