is toegevoegd aan uw favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vorige te verbinden (noch tegenwoordige noch toekomende machten), terwijl dan oure rif Kriels als derde lid aan cure tyupx oirf (3xtos wordt toegevoegd. Toch zal men de woorden met codex 116 moeten weglaten; aldus Van Hengel, Tholuck, Fritzsche, Baljon, Michelsen. Zij kunnen oorspronkelijk een kantteekening geweest zijn bij oure &yys>.ot oure en later na f*é\kovrx in den tekst zijn opgenomen. Het laatste paar sluit in zich een tegenstelling, aan de ruimte ontleend. Men trachte het niet nader te bepalen (hemel en aarde; hemel en onderwereld). Evenmin hebben wij te denken aan geestelijke hoogte en diepte (Godet), aan geluk en ongeluk (Koppe), aan eer en schande (Grotius), aan de wijsheid der ketters en aan de gewone vooroordeelen (Melanchton), aan de hoogten, waarvan de martelaars nedergestort werden, en de diepten der zee, waarin zij begraven werden (Thomas van Aquino). Paulus wil eenvoudig zeggen „niets in de ruimte", gelijk hij zooeven gezegd heeft „niets in den tijd". — Godet vertaalt cvre rif ktIitis srspx door: noch eenige andere schepping (die op de tegenwoordige zou kunnen volgen). Hoe grootsch deze gedachte ook moge zijn, zoo ligt toch de gewone vertaling meer voor de hand. Het bezwaar, dat hoogte eu diepte geen schepsel kunnen heeten, schijnt ons gezocht. Paulus vat alles samen: niets van al het geschapene. - Volledigheidshalve zij hier de omschrijving van Lipsius vermeld „geen bovenmenschelijke machten, tegenwoordige of toekomstige — na het einde van ons leven — zij mogen zich in de hoogte of in de diepte bevinden". — De liefde van Christus heet hier de liefde Gods in Christus Jezus, omdat de liefde Gods voor ons in Christus een gestalte heeft aangenomen: vgl. H. 5:15.

Paulus heeft de behandeling van het persoonlijke heil ten einde gebracht. Na een oogenblik van rustige contemplatie, zal hij nu den voortgang van het werk Gods in de geschiedenis der menschheid in het licht stellen.