is toegevoegd aan uw favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was waar, Jezus was de Messias, maar wat beteekenden dan de beloften Gods, gegeven aan het volk, dat den Messias en zijn heil verwierp? Of: Israël was en bleef bet volk van God, maar dan moest Jezus een bedrieger zijn. Hield men aan de trouw van God en aan de verkiezing van Zijn volk vast, dan moest men het evangelie loslaten; hield men aan het evangelie vast, dan moest men de trouw van God en de verkiezing van Zijn volk prijsgeven.

Zoo dikwijls Paulus het evangelie verkondigde, stuitte Mij op dit bezwaar. ') Zijn betoog zou onvolledig zijn, wanneer hii het groote raadsel „de verwerping van het uitverkoren volk" niet trachtte op te lossen. Een nieuwe leer moet niet slechts in de bestaande behoeften voorzien, maar ook zicb aan de bestaande toestanden aansluiten en die trachten te verklaren. Daarom zal Paulus thans een theodicee geven een rechtvaardiging van het Godsbestuur met betrekking tot het lot van Israël. Echter zal hij het niet doen als pbilosoof,

maar als apostel.

De volgende hoofdstukken bevatten geenszins een dogmatische verhandeling over de praedestinatie in het algemeen. ) Het probleem is niet zoozeer dogmatisch als wel historisch. Paulus zal de verwerping van Israël rechtvaardigen.

Ook is het betoog van den apostel geen poging om de joodsch-christelijke meerderheid van de gemeente te Rome met de roeping van Paulus te verzoenen, zooals Baur, Mangold, Holsten, Lipsius, Sabatier beweerd hebben. Van een joodsch-christelijke meerderheid is tegenwoordig bijna

11 Volgens Van Rhijn (Riehm's Bijbelsch Woordenboek, II, 573) heeft de hardnekkige vijandschap der Joden, die Paulus te Korinthe ondervonden had en waarover hij zich reeds 1 Thess. 2 = 15 in zulke bittere bewoordingen had

uitgelaten, hem Rom. 9 in de pen gegeven. bewering

2) Dit is de relatieve waarheid, die ten grondslag ig '

dat wil in H. 9-11 niets van praedestinatie en andere speculatie e p _ blemen vinden; uit het voorbeeld der Joden ,ou volgens hemJ* worden, hoe verkeerd het streven naar eigengerechtigheid is (Theo . Bt Krit 1887) Wil men zich een denkbeeld vormen van de verschillende g

a. ..u d» b..rd..uki...4» d»

plege men het aangehaalde werk van Yalentin Weber.