is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onrechte heeft men zich aan deze verzekering gestooten en er een anderen zin in gelegd. B.v.: ik wenschte eertijds in mijn haat tegen de gemeente enz.; de liefde tot zijn volk zou toen scheiding gemaakt hebben tusschen hem en Jezus Christus (Itala, Vulgata, Luther e. a.). Of: ik deed een gelofte om het Christendom te vernietigen, terwijl ik anders geen deel zou hebben aan het rijk van den Messias (Michaelis, Lange).

'Avxöeticc beteekent hier niet iets, dat aan God gewijd (Luk. 21:5), maar iets, hetwelk door God voor den ondergang bestemd d. i. vervloekt is (1 Kor. 16:22; Gal. 1:8, 9) Grotius denkt aan een kerkelijke excommunicatie, Hieronymus, op grond van de weinig waarschijnlijke lezing M, aan een gewelddadigen dood door Christus. Ten onrechte. Paulus zou wel in het verderf willen terugvallen. Ver van Cliristus (xtto toü xpivtov) te zijn, was voor hem de ergste vervloeking. En toch zou hij dat voor zijn volk over hebben. — Plaatst men xino: iyi> vóór xvxöe^x, dan beteekent het: ik zou liever zelf vervloekt wezen dan dat zij vervloekt zijn. Plaatst men het na xvxiemx, dan wil het zeggen: ik, die zoogenaamde aartsvijand van mijn volk, die de scheiding tusschen Israël en zijn God moet helpen voltooien, ik zou zelf wel enz. — Om zijne broeders, zijne volksgenooten, van de broeders in Christus te onderscheiden, noemt hij hen zijne verwanten, ziju maagschap naar het vleesch.

De wensch van vs. 3 wordt in vs. 4, 5 gerechtvaardigd door de opsomming van Israël's heerlijke voorrechten. De apostel verdeelt deze in drie kategorieën (w, «*, w): de instellingen, de voorvaderen, de Christus.

Vs. 4: „die Israëlieten zijn, van wie het zoonschap is en de heerlijkheid en de verbonden ') en de wetgeving en de eeredienst en de beloften 2);

Zij zijn het waard, dat men voor hen lijdt {onnet; , quippe

1) BDEFG: 1 IhxSiki in plaats van ai SizIhksu.

2) 1JBFÖ: >) tttuyytto* iu plaats van cti tnuyyttoai.