is toegevoegd aan uw favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den; 28 want de Heer zal Zijn woord volkomen en haastiglijk *) op de aarde doen; 29 en, geljjk Jesaja voorzegd heeft: Indien de Heer Zebaoth ons geen zaad had overgelaten, wij zouden als Sodom zijn geworden en aan Gomorra zijn gelijkgemaakt."

Op het woord van Hosea, hetwelk over de aanneming der Heidenen handelde, volgt een woord van Jesaja aangaande Israël. Het was bij de Joden niet vreerad, een woord der Schrift met xpufyiv aan te halen (zie van Leeuwen, bl. 131). Hier schijnt het, alsof een heraut op dreigenden toon het oordeel aankondigt. Paulus ontleent zijn aanhaling aan Jes. 10:22, 23. De woorden 3 xpiOnos rcov ui&v 'irpxfa staan in Hos. 1: 10. Met ró wordt „het overblijfsel" als iets bekends aangeduid. Jesaja heeft herhaaldelijk de gedachte, dat een heilig overblijfsel het zaad van een betere toekomst zal zijn. De Sept. heeft hier is •J7rixeiiu.net, waarschijnlijk

de echte lezing (zie Oltramare). De gedachte is niet, dat het overblijfsel zeker zal behouden worden, maar dat het alleen zal behouden worden. 2) In plaats van „zal behouden worden" heeft het hebr.: „zal wederkeeren".

Het oordeel zal niet ten halve of langzaam worden voltrokken, het zal volledig en plotseling zijn. In het hebr. staat: „De verdelging is vast besloten, overvloeiende van gerechtigheid, want een vast besloten verdelging zal de Heer der heirscharen in het midden der gansche aarde doen". De Sept. vertaalt: „De Heer voltrekt het oordeel en bespoedigt het in gerechtigheid, omdat Hij een bespoedigd oordeel voltrekken zal op de aarde". 3) Paulus volgt waarschijnlijk een

1) Wij laten met nABSyr.»cli na rwTspvav de woorden ev SiKettorw>f on Aoyov rwTtri-itfnevov weg.

2) Kühl (a. a. 0. S. 28) kan bij lijn poging om deze hoofdstukken van H. 11:26 (*2{ 'IjparijA traiiijtrcrxi) uit te verklaren natuurlijk niet toestemmen, dat Paulus hier over het definitieve lot van het geheele volk het laatste woord heeft willen spreken. Zie echter Clemen (Theol. Lit.-Zeit. 1898, No. 9).

3) Vuig.: consummatio abbreviata inundabit justitiam. Consummationem