is toegevoegd aan uw favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitdrukking zijn voor „de wet volbrengen". Met „de wet kan nog minder „het evangelie" (voor: de wet van het evangelie) bedoeld zijn. „De wet der gerechtigheid" moet de tweede maal, anders dan de eerste, beteekenen: een orde waardoor, een wijze waarop men gerechtvaardigd wordt.

Vs. 32, 33: „Waarom? Omdat zij niet door het geloof, maar als door de werken *) (zochten); zij hebben zich 2) aan den steen des aanstoots gestooten, 33 gelijk er geschreven staat: Zie, Ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis; en die3) in Hem gelooft zal niet beschaamd worden."

Het woordje yxp na irpoaUotyxv zal ingevoegd zijn om verband te leggen tusschen de twee zinsdeelen, die los naast elkander staan. Aixti scil. eU vó/s.ov 3ncxioavvm cvx e^óxvev; "OTl ovtc sk ttIvtiuc <xm' ü? Ipym scil. ritv hnxioauvw êWuKiv. De beteekenis van «« is: alsof het mogelijk ware langs dien weg de gerechtigheid te verkrijgen. nipou na spyuv moet als een glosse beschouwd worden. Met den (den uit Jesaja bekenden) steen des aanstoots wordt de Christus bedoeld. Van Manen (bl. 83, 84) en Michelsen houden ouk èx vitreus xM' ü; è% epyav voor een glosse; Van Leeuwen heeft de bezwaren van Van Manen wederlegd (bl. 101 104).

Vs. 33. Deze tragische ontknooping was reeds aangekondigd. Paulus combineert op vrije wijze Jes. 28 : 16 en 8: 14. *) In Jes. 8:14 is de steen des aanstoots Jehova Zelf; in H. 28:16 legt de Heer het fondament (Zijner openbaring). De apostel denkt bij deze woorden aan Christus: vgl. Luk. 2:34; 20:17, 18, 1 Petr. 2:4v. Men kan den Christus,

1) Teit. ree. DEKLPSyr. hebben vofiou na tpywv.

2) Teit. ree. EKLPSyr. hebben yotf na Tpo<rexo^av.

3) Teit. ree. KLP hebben na kxi.

4) Von Soden (op 1 Petr. 2: 4) acht het waarschijnlijk, dat een andere lezing der Sept. hier ten grondslag ligt.