is toegevoegd aan je favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volheid van genade en heil. Echter ligt veel meer voor de hand, irtipuna *ü™» te laten slaan op de getalsterkte, hetgeen zelfs Oltramare doet, ook al wordt zijn tegenstelling dan onzuiver. Vs. 25 is hier beslissend. Maar als jtAi in vs. 12 evenals in vs. 25 een numerieke beteekenis heeft, moet ook Vttwcc in dien zin worden opgevat en wijst het aan, hoe het uitverkoren volk op het oogenblik tot een klein getal ia geslonken. Het feit, dat Israël zoo verminderd is, is in Gods hand den Heidenen ten zegen geworden. Wat zal dan Israël's herstel zijn! Ittiipu/*x duidt datgene aan, waarmede een ledige ruimte gevuld wordt (id quo res impletur). Het totaal der individuen vult het abstracte begrip

volk". i) Men heeft tegen de voorgestelde verklaring

het bezwaar ingebracht, dat dan aan airrm een verschillende beteekenis wordt gegeven: in „hun val" zou „hun slaan op het verworpen deel van Israël; in „hun vermindering" op het geloovige deel; in „hun volheid' op het geheele volk. Maar «utüv slaat altijd op het geheele volk. Het volk is verworpen (in zijn ongeloovige meerderheid); het volk is tot een klein getal gereduceerd (het geloovige deel); het volk zal eenmaal in zijn geheel het koninkrijk

Gods ingaan. ..

In vs. 13—15 past Paulus in het voorbijgaan en bij wijze

van voorbeeld de vs. 11, 12 uitgedrukte gedachten toe op zijn eigen werkzaamheid in den dienst van het evangelie.

Vs. 13—15: „Want1) u, Heidenen, zeg ik: Voor zoover 3) ik apostel der Heidenen ben, verheerlijk ik mijne bediening, 14 of ik den naijver van mijn

n Hiet ten onrechte noemt Bousaet (Theol. Lit. Zeit., 1897, 359) in zijn recensie van Dalmer's boek diens exegese van H. 11:12 en H. 11:15 „die verfehltesten Partien in der ganzen Schrift". Weizsacker vertaalt «tt door , Zurückbleiben" en ui-ccc door „volles Eingehen".

2) Text. ree. DBFGLIt.: y«p; N&BPSyr.: Je; O: ovv.

8) Text. ree. L min.: ^ na .r.v; »ABCP: C» •«>; DBFG laten ieder part. weg.