is toegevoegd aan uw favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onderricht is de pendant en de aanvulling van het leerstellige onderricht.

Men zou kunnen vragen, of de apostel, door een program van het christelijk leven te geven, de heiligende kracht van het geloof (zie H. 6—8) niet miskent. De boom moet immers vanzelf vruchten dragen. Gewis, maar het zedelijke leven heeft geheel andere wetten dan het natuurlijke en tiert m de vrijheid. De Geest, die het ideaal in ons tot werkelijkheid wil maken, doet dat, door ons steeds het ideaal voor oogen te houden. Het christelijk leven is een leven van strijd. Een herinnering aan de plichten van dat christelijk leven is dus volstrekt geen terugkeer tot de joodsche wettelijkheid.

I.

Het uitgangspunt.

H. 12 : 1, 2.!) VIERENTWINTIGSTE STUK. H. 12:1,2.

Vs. 1: „Ik vermaan u dan, broeders! door de ontfermingen Gods, dat gij uwe lichamen stelt tot een levend, heilig, Gode welbehagelijk2) offer, hetgeen uw redelijke eeredienst is;"

Het komt ons voor, dat ouv niet slechts de verbinding is tusschen H. 12 en H. 11 3), maar ook tusschen het tweede

1) Volgens „Verieimilia" is in H. 12 alles duister, en hebben wij misschien

aan excerpten uit verschillende werken te denken.

2) Text ree. geeft met de meeste handschr. r» Um na rev een plaats

* bij schrijft: Door de barmhartigheid

Gods heeft Paulus zooeven hen vertroost, die om Israël leed droegen; door de barmhartigheid Gods vermaant hij ook nu.