is toegevoegd aan uw favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schap der hoop. In H. 5:3, 4 zagen wij reeds, welk verband er bestaat tusschen deze blijdschap en het geduldig terdragen der verdrukking; vgl. 1 Thess. 1 : 3. Hoe zullen blijdschap en geduld in ons levendig blijven? Door het

volhardend gebed.

Thans keert Paulus terug tot de praktische openbaringen der liefde, en herinnert, hoe men zich te gedragen heeft jegens de broeders, de vreemdelingen, de vijanden.

Ys. 13, 14: „in de behoeften1) der heiligen deelende; naar gastvrijheid trachtende. 14 Zegent hen, die*) vervolgen; zegent en vervloekt niet."

De „heiligen" zijn niet slechts de leden van de gemeente te Rome, maar ook die van elke gemeente, van wier nooden zij hoorden. Zijn iuveixii de gedenkdagen, aan de martelaren gewijd? Dan zou alleen hieruit reeds blijken, dat de lezing van later datum is. Of moet men bij „herinneringen" denken aan de geldelijke ondersteuningen, die de gemeenten uit de Heidenen van tijd tot tijd aan de Christenen te Jeruzalem zonden, gelijk Hofmann wil? Deze beteekenis, die op zichzelf al weinig natuurlijk is, wordt ook met een beroep op Fil. 1 : 3 geenszins gerechtvaardigd. De gewone lezing %peixi; is alleen de juiste. — Kotvuveïv beteekent: deelen in; de deelneming sluit vanzelf krachtdadige hulp in. — Gastvrijheid wordt in het N. T. telkens aanbevolen (1 Petr. 4:9; Hebr. 13:2; 1 Tim. 5:10; Tit. 1: 8). — Atuxeiv, letterlijk: achtervolgen, duidt aan, dat men de gastvrijheid niet slechts moet bewijzen, wanneer zij gevraagd wordt, maar dat men zelfs de gelegenheden tot gastvrij heidsbetoon moest zoeken.

Vs. 14. Gelijk er een opklimming van de heiligen tot de vreemdelingen is, zoo ook eene vau de vreemdelingen tot de vijanden. De liefde moet sterk zijn; zij moet zich inspannen en zich ook over deze laatsten uitstrekken. Vandaar

1) Text. ree. «BFLP min. It. Syr.: UFO: i^veixm.

2) Text. ree. en alle handschr. behalre B hebbeu hier v/-cct(.