is toegevoegd aan uw favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vs. 7 leidt eenige bijzondere toepassingen af uit het beginsel. Ojv kan gemist worden; dan wordt de zin levendiger. 'AsraSm behoort ook bij de vier deelen van den zin, die volgt. Men moet er dan telkens bijdenken: £ iQeitere (af te leiden uit ótpahx:) of drrodisóvat xsAcuovti (xttxitoüvti). nxai doelt op overheidspersonen. Weiss neemt het algemeen, met het oog op het (vs. 8) volgende iwlevi. Het is niet te ontkennen, dat wij hier den overgang hebben tot vs. 8, maar bij „schatting" en „tol" moeten wij toch wel aan officiëele personen denken. Qipoc, een jaarlijksclie bijdrage (vupQipeiv — bij-dragen), tributum; rb.os (van TfAf7v), inen uitvoerrechten, vectigal; (pó/3os, de vrees, welke men aan de hoogste overheidspersonen als rechthebbers over leven en dood schuldig is; tim komt de overheid in het algemeen toe. Men vergelijke 1 Petr. 2 : 13—17.

Nu komen de private verhoudingen aan de orde;

Vs. 8 : „Weest niemand iets schuldig '), dan elkander lief te hebben, want wie den naaste liefheeft, heeft de wet vervuld.'1

„Niemand iets" is geheel algemeen. Vele uitleggers (o. a. Meyer) meenen, dat Paulus hier weder op den plicht der liefde terugkomt. Maar had hij dan kunnen volstaan met te zeggen, als in vs. 10: de liefde doet den naaste geen kwaad ? Paulus spreekt van den plicht der gerechtigheid in de private verhoudingen. Geen betere waarborg voor het vervullen va,n dien plicht dan de liefde. Zij zorgt voor de gerechtigheid, in dezen zin dat men den naaste geen kwaad doet. — Ook de lezing van den Sinaïticus past zeer goed in het verband.^ De geloovige mag geen andere schuld hebben dan die ééne, welke men toch niet kan afbetalen, die grooter wordt naarmate men ze zoekt af te betalen: de liefde (H. 12) 2). Die liefde

1) 8; otpeiAovrf(. ,

2) Kantt. v. Statenvert.: Want die verplichtinge eu kan nimmermeer atgedaen ofte afbetaelt worden, maer blijft altijt een versche schuit die geduenghlick moet betaelt wordeu.