is toegevoegd aan uw favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jezus, dat niets in zichzelf ') onrein is, maar voor hem, die iets onrein acht, dien is het onrein. 15 Maar 3) indien uw broeder ter wille van de spijze bedroefd wordt, wandelt gij niet meer naar de liefde. Verderf door uwe spijs hem niet, voor wien Christus gestorven is."

Paulus wil het geschilpunt zelf niet behandelen en toch kan hij niet nalaten, als in het voorbijgaan zijn persoonlijke overtuiging te zeggen. Volgens hem hebben de sterken in den erond der zaak gelijk, n£7r«<r,a«/ is sterker dan c73«. Het duidt een overtuiging aan, die de apostel krachtens zijn gemeenschap met den Heer Jezus heeft: door zijn leer, Matth. 15:11, maar nog meer door zijn verlossing. —Sommigen hebben 3<' xutoü gelezen en dit van Christus verstaan: door Hem is er niets onreins. Paulus had dan veeleer geschreven : door Hem is alles rein. De bedoeling is duidelijk (vooral bij 2/' sxutou) : niets is onrein uit zichzelf, vgl. 1 Kor. 10:26; 1 Tim. 4:4, 5; Tit. 1:15. Ei m (nisi) beteekent hier zooveel als „maar": vgl. Matth. 12:4; Gal. 2:16 enz. Den zwakke wordt echter het objectief-reine subjectief onrein, zoodat het gebruik daarvan eigenlijk een subjectieve zonde is. Hiermede heeft de sterke te rekenen. — De lezing yxp in het begin van vs. 15 is moeielijk te verstaan. Meyer verklaart ze aldus: Niet zonder reden herinner ik dit, want de liefde moet daarmede rekening houden. Hofmann: Want, als uw broeder daardoor bedroefd wordt, zoudt gij dan om deze zijn dwaling u niet meer door de liefde jegens hem laten leiden? Weiss beschouwt vs. 14 als een tusschenzin> en laat op vs. 13 slaan. Neemt men met Reiche, Rückert, de Wette, Philippi de lezing Si aan, dan kan men dit vertalen door „nu" of door „maar". Het laatste verdient

1) Text. ree. «BC: Si cxvtov; de overige getuigen: Si avrov.

2) Text. ree. L min. Syr"1»: Si in plaats van yetp, dat bij alle overige

getuigen gevonden wordt.